Quyết định 628/QĐ-BKHĐT năm 2012 thành lập Ban Soạn thảo Chính sách phổ biến thông tin thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 628/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 628/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Chính sách phổ biến thông tin thống kê (sau đây gọi tắt là Ban Soạn thảo) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thành viên;

5. Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thành viên;

6. Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

8. Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

9. Bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

12. Bà Ngô Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua – Khen thưởng, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

13. Ông Trần Hữu Thực, Giám đốc Nhà xuất bản Thống kê, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

14. Ông Công Xuân Mùi, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

15. Ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

16. Ông Châu Văn Luận, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

18. Bà Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

19. Ông Phạm Công Minh, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, Thành viên;

20. Bà Lê Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp, Thành viên;

21. Bà Lê Thị Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành viên;

22. Bà Phan Thị Phương Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

23. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế, Thành viên;

24. Ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

25. Ông Nguyễn Viết Chiến, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

26. Bà Dương Thanh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên.

Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Chính sách phổ biến thông tin thống kê để báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV năm 2012.

Ban Soạn thảo có Tổ Thư ký giúp việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định việc thành lập Tổ Thư ký.

Thành viên Ban Soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Thống kê (3);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh