Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và ưu tú lần thứ 12 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 627/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 627/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ, LẦN THỨ 12 NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ;

3. Các ủy viên:

- Ông Doãn Mậu Diệp, Thủ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Trịnh Minh Chí, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ;

- Ông Chu Quang Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Bà Đào Hồng Lan, Chánh Văn phòng Bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ;

- Ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ;

- Ông Nguyễn Xuân Lập, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ;

- Ông Lê Văn Chương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ông Nghiêm Trọng Quý, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục dạy nghề;

- Ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

- Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội;

- Nhà giáo ưu tú Hà Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

- Ông Dương Công Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

- Ông Vũ Đức Cường, Trưởng phòng Tuyên truyền-Thi đua, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng cấp Bộ có nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ đối với cán bộ, giáo viên thuộc Bộ quản lý đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012 của Bộ tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền