Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
Số hiệu: 598/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 598/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

- Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung.

- Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.60).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒA BÌNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

* Lĩnh vực Thương mại (Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

1

Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

2

Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Phần 2.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒA BÌNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

* Lĩnh vực Thương mại (Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

1. Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương Hòa Bình.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Quản lý Thương mại xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương Hòa Bình.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương Hòa Bình.

- Tiếp nhận qua hệ thống bưu chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu của Bộ Công Thương (theo mẫu tại Quyết định số 659/2012/QĐ-BCT).

- 02 bản hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có dấu treo hoặc dấu giáp lai của Doanh nghiệp kèm theo 01 đĩa mềm chứa file Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (theo mẫu tại Quyết định số 659/QĐ-BCT).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

- Cung cấp điện sinh hoạt.

- Cung cấp nước sinh hoạt.

- Truyền hình trả tiền.

- Thuê bao điện thoại cố định.

- Thuê bao di động trả sau.

- Kết nối Interntet.

- Vận chuyển hành khách đường hàng không.

- Vận chuyển hành khách đường sắt.

- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày………tháng………năm 2012

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Cá nhân, tổ chức kinh doanh: ......................................................

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, cụ thể như sau:

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:....................................................................................

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ: ........................................................................

……………………………………………………………………………….........................

3. Đối tượng áp dụng:..................................................................................................

4. Phạm vi áp dụng......................................................................................................

5. Thời gian áp dụng:...................................................................................................

Cá nhân, tổ chức kinh doanh cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đăng ký và hồ sơ kèm theo;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

 

Cá nhân, tổ chức kinh doanh

Hồ sơ kèm theo:

-

-

2. Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương Hòa Bình.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Quản lý Thương mại xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương Hòa Bình.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương Hòa Bình.

- Tiếp nhận qua hệ thống bưu chính.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Bộ Công Thương (theo mẫu tại Quyết định số 659/2012/QĐ-BCT).

- 02 bản hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có dấu treo hoặc dấu giáp lai của Doanh nghiệp kèm theo 01 đĩa mềm chứa file Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hòa Bình.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (theo mẫu tại Quyết định số 659/QĐ-BCT).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

- Cung cấp điện sinh hoạt.

- Cung cấp nước sinh hoạt.

- Truyền hình trả tiền.

- Thuê bao điên thoại cố định.

- Thuê bao di động trả sau.

- Kết nối Interntet.

- Vận chuyển hành khách đường hàng không.

- Vận chuyển hành khách đường sắt.

- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày………tháng………năm 2012

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ LẠI HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Cá nhân, tổ chức kinh doanh: ......................................................

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, cụ thể như sau:

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:.................................................................................

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ: .....................................................................

………………………………………………………………………………......................

3. Đối tượng áp dụng:..............................................................................................

4. Phạm vi áp dụng..................................................................................................

5. Thời gian áp dụng:...............................................................................................

Cá nhân, tổ chức kinh doanh cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đăng ký và hồ sơ kèm theo;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

 

Cá nhân, tổ chức kinh doanh

Hồ sơ kèm theo:

-

-