Quyết định 587/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
Số hiệu: 587/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết đnh số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 01/11/2016 tại Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ tin học y tế Miteco;

Xét đề nghị của Trưng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi stiếp nhận Phiếu công bố đối với 04 sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Jamilah Henna Hair Color sau:

STT

Tên sản phẩm trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Jamilah Henna Hair Color - Burgundy Henna

1415/15/CBMP-QLD

08/12/2015

2

Jamilah Henna Hair Color - Chestnut Henna

1416/15/CBMP-QLD

08/12/2015

3

Jamilah Henna Hair Color - Black Henna

1417/15/CBMP-QLD

08/12/2015

4

Jamilah Henna Hair Color - Brown Henna

1418/15/CBMP-QLD

08/12/2015

- Công ty sn xuất: K. K. Exports (India).

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sn phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ tin học y tế Miteco (Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như tên sản phẩm ghi trên hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ tin học y tế Miteco, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng Trương Quốc Cư
ng (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
-
Trang TTĐT Cục QLD;
-
Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông