Quyết định 587/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 587/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 587/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 như sau:

1. Là xã có vị trí ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có đường ranh giới sát bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo; có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, luôn chịu ảnh hưởng của triều cường, hạn hán, đất khô cằn, bạc màu, canh tác khó khăn.

2. Đáp ứng được các tiêu chí sau:

a. Có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 trên 25% (trong đó tỷ lệ nghèo từ 15% trở lên) hoặc xã có tỷ lệ nghèo từ 18% trở lên theo tiêu chí quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cần nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

b. Dưới 70% số hộ được dùng nước sạch;

c. Dưới 60% số hộ dùng điện sinh hoạt an toàn;

d. Thiếu (hoặc chưa đủ) từ 3/6 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu:

+ Chưa có hoặc chưa được đầu tư trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho người dân của xã; từ 50% số thôn trở lên chưa có nhà sinh hoạt thôn.

+ Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải dưới 90%; tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải dưới 70% (riêng Đồng bằng sông Cửu Long dưới 50%).

+ Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện dưới 40% (đối với Đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%); Tỷ lệ km trên mương do xã quản lý được kiên cố hóa dưới 70% (riêng Đồng bằng sông Cửu Long dưới 40%).

+ Cơ sở vật chất trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia dưới 60%; từ 30% số thôn trở lên chưa có phòng học kiên cố cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Trạm y tế xã chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế;

+ Chưa có hoặc có chợ ở trung tâm xã đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

e. Thiếu hoặc chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất như: bờ bao, kè, trạm bơm cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, đường ra bến cá…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo rà soát xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 7 năm 2012 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Lưu: VT, Cục BTXH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền