Quyết định 579/QĐ-TTg năm 2012 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
Số hiệu: 579/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 1265/BNN-TY ngày 27 tháng 4 năm 2012, số 1318/BNN-TY ngày 4 tháng 5 năn 2012, số 1319/BNN-TY ngày 4 tháng 5 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6266/BTC-TCDT ngày 10 tháng 5 năm 2012, số 6339/BTC-TCDT ngày 11 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 50 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Nam Định: 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Phú Thọ: 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Lào Cai: 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid

- Tỉnh Bắc Ninh: 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 10 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Trà Vinh: 40 tấn hóa chất Chlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tưởng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.