Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 574/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN LIỀN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 275/QNG1 ngày 11/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 01 tháng 6 và ngày 30 tháng 11 hàng năm về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn và đề xuất giải pháp xử lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Ktbngoc474

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 -2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(kèm theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tnh)

Mc tiêu

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian thực hiện

I. Nhóm nhiệm vụ về xử lý nợ xấu

Xử lý và kiểm soát nợ xấu; đảm bảo đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng trên địa bàn đạt mức dưới 3%

1. Hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh trong tương lai. Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của từng khoản nợ để có biện pháp xử lý nợ thích hợp như: đôn đốc thu hồi nợ; bán, xử lý nợ, tài sn đảm bảo; khởi kiện khách hàng vay; tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ theo đúng quy định; tiếp tục hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sn đảm bảo; kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động.

Các chi nhánh NHTM trên đa bàn

2017 - 2020

2. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát các chi nhánh NHTM trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém và vi phạm pháp luật, qua đó có biện pháp chn chỉnh kịp thời.

NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

2017 - 2020

3. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng để tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua bán nợ và xử lý nợ xấu.

NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phi hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

2017 - 2020

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh; hỗ trợ thị trường; kích thích đầu tư, tiêu dùng trong nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

2017 - 2020

5. Tổng hợp, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn để xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc t ngân sách nhà nước địa phương, nợ xấu thoạt động cho vay theo chương trình dự án của tnh (nếu có)

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính

2017 - 2020

6. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ các Chi nhánh NHTM trong việc thu hồi nợ xấu phát sinh trong hoạt động cho vay theo Nghị định 67/2017/NĐ-CP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017 - 2020

7. Chủ động phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh và các chi nhánh NHTM trên địa bàn rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang thi hành d dang để đẩy nhanh thi hành án các vụ còn tn đọng.

8. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Quản lý tài sn của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức tín dụng trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản đảm bảo

Cục Thi hành án dân s tnh

2017 - 2020

9. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

10. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, VAMC đảm bảo an ninh trt tự trong việc thu giữ, xử lý tài sn bảo đm để thu nợ.

11. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Công an tỉnh

2017 - 2020

12. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất, tài sn gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường

2017 - 2020

13. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan thông tn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng gn với xử lý nợ xấu để ổn định tâm lý và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tránh gây tác động tiêu cực đến hệ thống ngân hàng

Sở Thông tin và Truyền thông

2017 - 2020

II. Nhóm nhiệm v về cơ cấu lại Quỹ tín dng nhân dân (QTDNTN) gắn với xử lý n xấu

Củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của QTDND hiện có đi đối với mở rộng vững chắc các QTDND mới ở khu vực nông thôn; đảm bảo QTDND hoạt động và tuân thủ theo đúng quy định của Luật các TCTD, Luật hợp tác xã; đến năm 2020 đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 1 tỷ đồng

1. Thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại các quỹ TDND và xử lý nợ xấu của các chi nhánh NHTM và quỹ TDND trên địa bàn (hoàn thành trong năm 2017).

2. Chỉ đạo hướng dẫn các quỹ TDND xây dựng phương án cơ cấu lại tnay đến năm 2020. Phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các quỹ TDND.

3. Đánh giá, phân loại các quỹ TDND trên địa bàn và nhận diện các quỹ TDND yếu kém để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

4. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát quỹ TDND để kịp thời phát hiện tồn tại, yếu kém và vi phạm pháp luật, qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và cơ cấu lại phù hợp

NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

2017 - 2020

5. Tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát, xử lý những tồn tại, yếu kém của quỹ TDND, đặc biệt trong việc thanh lý quỹ TDND bị giải thể.

6. Tiếp tục mrộng quỹ TDND các địa bàn nông thôn có nhu cầu trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả, trong đó ưu tiên thành lập quỹ TDND nơi chưa có hoặc thiếu quỹ TDND.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với quỹ TDND.

8. Tăng cường tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát triển hệ thống quỹ TDND và người gửi tiền ổn định tâm lý, yên tâm gửi tiền tại quỹ tín dụng nhân dân.

NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương

2017 - 2020

Cơ cấu lại về tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành và kiểm soát, cụ th:

9. Nâng cao năng lc tài chính của quỹ TDND theo hướng tăng vốn điều lệ, thu hút thêm thành viên mới trên cơ sở gắn kết giữa m rng nguồn vốn với hỗ trợ cho vay thành viên.

10. Đẩy mạnh huy động vốn với các phương thức đa dạng; phát triển dịch vụ ngân hàng phù hợp với năng lc qun trị, điều hành quỹ TDND; mrộng tín dụng đi đối với việc tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng

11. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng; chấp hành nghiêm các quy định an toàn hoạt động; cân đi hợp lý, hiệu quả nguồn vốn và sử dụng vn; nâng cao tính ổn định của nguồn vốn.

12. Chuẩn hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ và các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh; tăng cường tính minh bạch, công khai trong quản trị, điều hành, tài chính và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

13. Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát của quỹ TDND, đặc biệt là hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; bảo đảm người quản lý, điều hành, kiểm soát của Quỹ TDND phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về năng lc, trình độ theo quy định của pháp luật. Xử lý tình trạng chi phi của một số ít thành viên góp vốn lớn và người có liên quan đối với hoạt động của quỹ TDND.

14. Xây dựng đội ngũ cán bộ quỹ TDND đủ mạnh, vừa có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành vừa có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo và đào tạo lại nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời gn với việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin của các quỹ TDND. Bảo đảm tất cả các quỹ TDND trên địa bàn cố cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động và được kết nối internet.

NHNN chi nhánh tỉnh Qung Ngãi chỉ đạo các quỹ TDND thc hin

2017 - 2020