Quyết định 57/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
Số hiệu: 57/QĐ-VSD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Người ký: Phương Hoàng Lan Hương
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 01/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 22/05/2014

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 1383/UBCK-PTTT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của UBCKNN về việc chấp thuận Quy chế hoạt động hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 và thay thế Quyết định số 27/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: HCQT, TTBT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán, sửa lỗi giao dịch, các biện pháp hỗ trợ thanh toán, quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán và hủy thanh toán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) đối với chứng khoán niêm yết giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (sau đây viết tắt là SGDCK) và chứng khoán của công ty đăng ký giao dịch trên SGDCK.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Ngày giao dịch là ngày chứng khoán được giao dịch trên SGDCK (đối với chứng khoán niêm yết) hoặc là ngày Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch của SGDCK (đối với chứng khoán đăng ký giao dịch).

Ngày thanh toán là ngày Thành viên bên mua hoặc Thành viên bên bán chứng khoán nhận được chứng khoán hoặc tiền.

Sửa lỗi giao dịch là việc điều chỉnh chi tiết giao dịch trước khi thanh toán để khắc phục các sai sót của Thành viên trong việc thực hiện giao dịch chứng khoán.

Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán là tài khoản tiền (VND/ngoại tệ) mà Thành viên phải mở tại Ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng khoán tại SGDCK. Tài khoản tiền gửi này được Thành viên mở tách biệt theo tài khoản của khách hàng trong nước, tài khoản của khách hàng nước ngoài, tài khoản của chính Thành viên.

Chứng từ điện tử là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số mà người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên VSD sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

Chương II

BÙ TRỪ, THANH TOÁN VÀ SỬA LỖI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

1. VSD thực hiện bù trừ tiền, chứng khoán và thanh toán giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc quy định tại Điều 32, 33 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điều 11 Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Việc bù trừ tiền thanh toán chứng khoán được thực hiện cho từng Thành viên theo từng thị trường. Đối với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu công ty niêm yết và đăng ký giao dịch trên các SGDCK, tiền thanh toán giao dịch của Thành viên sẽ được chuyển giao trên cơ sở VSD bù trừ chung giữa số tiền được nhận và số tiền phải trả cho các giao dịch có cùng thời gian, phương thức thanh toán tại các SGDCK.

3. Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

Điều 4. Phương thức và thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu

1. Việc thanh toán giao dịch trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam được niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1).

2. Việc thanh toán giao dịch trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ được niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo phương thức trực tiếp với ngày thanh toán là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1).

3. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương đối với trái phiếu được quy định tại Mục I Phụ lục 1 của Quy chế này. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán trực tiếp quy định tại Mục III Phụ lục 1 của Quy chế này.

Điều 5. Phương thức và thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

1. Việc thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3).

2. Việc thanh toán giao dịch cổ phiếu công ty đăng ký giao dịch trên SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3).

3. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quy định tại Mục II Phụ lục 1 của Quy chế này.

Điều 6. Đối chiếu và xác nhận giao dịch

1. Sau khi nhận kết quả giao dịch thông qua file dữ liệu từ SGDCK, VSD gửi thông báo tổng hợp kết quả giao dịch, thông báo các tài khoản của người đầu tư thực hiện giao dịch bán khi không đủ số dư chứng khoán sở hữu, thông báo cập nhật thông tin người đầu tư dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD cho Thành viên lưu ký hoặc thông qua địa chỉ email cho Thành viên mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên có trách nhiệm nhận Thông báo kết quả giao dịch, đối chiếu với lệnh gốc lưu giữ tại Thành viên, xác nhận với khách hàng và gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử đối với Thành viên lưu ký hoặc qua email đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp theo trình tự thời gian quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này. Trường hợp có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi đồng thời Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử và hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD.

Nếu Thành viên không gửi xác nhận kết quả giao dịch trong thời hạn quy định trên, VSD coi như kết quả giao dịch là chính xác và Thành viên phải chịu trách nhiệm về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có) đồng thời bị xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế Thành viên của VSD.

3. Thành viên thực hiện cập nhật thông tin người đầu tư theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD. Tại ngày thanh toán, nếu tài khoản giao dịch chứng khoán không có hoặc thiếu thông tin người đầu tư, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán đối với các giao dịch này.

Điều 7. Sửa lỗi giao dịch đối với chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch

1. VSD thực hiện sửa lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 35 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. VSD sẽ xem xét, chấp thuận sửa lỗi một phần hoặc toàn bộ giao dịch đối với lệnh sai số lượng chứng khoán của Thành viên.

3. Hồ sơ sửa lỗi giao dịch bao gồm các tài liệu sau:

a) Giấy đề nghị xử lý lỗi giao dịch (Mẫu 02/TTBT của Quy chế này);

b) Xác nhận kết quả giao dịch (Mẫu 01/TTBT của Quy chế này);

c) Xác nhận của Thành viên lưu ký là Ngân hàng/Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài về giao dịch lỗi (trường hợp người đầu tư là khách hàng mở tài khoản lưu ký tại Ngân hàng/Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và đặt lệnh qua Công ty chứng khoán);

d) Bản sao Phiếu lệnh của khách hàng có đóng dấu treo của Công ty chứng khoán; Thông tin sổ khớp lệnh chi tiết của Thành viên in từ hệ thống giao dịch tại sàn giao dịch; Sổ nhận và khớp lệnh tại Thành viên và tại Công ty chứng khoán nhập lệnh (nếu có). Trường hợp khách hàng đặt lệnh từ xa (qua internet, điện thoại, tin nhắn…), Công ty chứng khoán lập phiếu lệnh cho khách hàng có xác nhận của kiểm soát và đóng dấu treo của công ty.

4. Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán T+1, hồ sơ sửa lỗi và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ, vay chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm nhất vào 08h30 ngày T+1 để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

5. Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán T+3, hồ sơ sửa lỗi phải gửi tới VSD chậm nhất vào 10h00 ngày T+2 và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ, cho vay chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm nhất vào 15h00 ngày T+2 để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

6. VSD có quyền không chấp thuận sửa lỗi đối với các hồ sơ sửa lỗi không hợp lệ hoặc các hồ sơ sửa lỗi do Thành viên nộp chậm hơn thời hạn quy định. Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi tổn thất phát sinh từ lỗi của Thành viên.

7. Trường hợp do không được chấp thuận sửa lỗi dẫn tới việc Thành viên mất khả năng thanh toán chứng khoán, VSD thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo trình tự quy định tại Điều 19 Quy chế này.

8. VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch (Mẫu 03A/TTBT của Quy chế này) cho SGDCK, Thành viên đề nghị sửa lỗi trước khi thực hiện sửa lỗi theo quy định.

Điều 8. Chứng từ thanh toán

1. Chứng từ thanh toán tiền và chứng khoán gồm:

a, Thông báo kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo Thành viên/Thông báo kết quả thanh toán trực tiếp chứng khoán;

b, Thông báo kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo Thành viên/Thông báo kết quả thanh toán trực tiếp tiền;

c, Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền/Thông báo kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp tiền;

d, Báo cáo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán/Báo cáo kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp chứng khoán.

2. VSD gửi Thành viên các chứng từ quy định tại Khoản 1 Điều này dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử (đối với Thành viên lưu ký) hoặc qua địa chỉ email do Thành viên đăng ký (đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp).

3. Trong trường hợp cần thiết, Thành viên có thể đề nghị chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy. Chứng từ chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính vẹn toàn của thông tin trên chứng từ nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi đã được quy định tại Phần IV Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Các chứng từ điện tử của VSD khi chuyển đổi sang chứng từ giấy sẽ được đóng dấu có ký hiệu như sau:

TRUNG TÂM

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

 

Họ và tên:

Chữ ký:

Thời gian thực hiện chuyển đổi:

Chương III

HỖ TRỢ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 9. Nguyên tắc xác định Thành viên mất khả năng thanh toán tiền

Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch của Thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán của Thành viên là 11h00 ngày thanh toán.

Sau thời điểm 11h00 ngày thanh toán nêu trên, các Thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán liên quan được coi là Thành viên mất khả năng thanh toán và VSD sẽ tự động thực hiện việc khắc phục tình trạng thiếu tiền theo cơ chế và thủ tục hỗ trợ tiền quy định tại Điều 10, 11,12 của Quy chế này.

Điều 10. Cơ chế hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán

1. Cơ chế hỗ trợ tiền cho Thành viên lưu ký được áp dụng trong trường hợp Thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch.

a. Cơ chế sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán: Áp dụng đối với các trường hợp mức thiếu hụt thanh toán của Thành viên lưu ký dưới 25 tỷ đồng hoặc tổng mức thiếu hụt để thanh toán của các Thành viên lưu ký trong ngày thanh toán dưới 25 tỷ đồng.

b. Cơ chế sử dụng tiền hỗ trợ từ Ngân hàng thanh toán: Áp dụng đối với các trường hợp mức thiếu hụt của Thành viên lưu ký từ 25 tỷ đồng trở lên hoặc tổng mức thiếu hụt để thanh toán của các Thành viên lưu ký trong cùng ngày thanh toán từ 25 tỷ đồng trở lên.

2.Việc hỗ trợ tiền cho Thành viên mở tài khoản trực tiếp mất khả năng thanh toán được thực hiện theo cơ chế nhận hỗ trợ tiền vay từ Ngân hàng thanh toán.

3. Các giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch bị thiếu tiền thanh toán sau khi đã áp dụng các biện pháp theo quy định tại Khoản 1,2 Điều này mà không thể khắc phục được sẽ bị huỷ thanh toán.

Điều 11. Cơ chế hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch áp dụng đối với Thành viên lưu ký bị xử lý vi phạm về hoạt động thanh toán bù trừ

1.Thành viên lưu ký bị VSD xử lý vi phạm do tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán, không nộp đủ tiền đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán hoặc không hoàn trả tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại Quy chế Thành viên của VSD chỉ được nhận mức hỗ trợ tối đa bằng số tiền đóng góp của chính Thành viên lưu ký đó vào Quỹ hỗ trợ thanh toán.

2. Thời gian áp dụng cơ chế quy định tại Khoản 1 Điều này là 03 tháng đối trường hợp bị xử lý vi phạm bằng hình thức nhắc nhở và 06 tháng đối trường hợp bị xử lý vi phạm từ hình thức cảnh cáo trở lên tính từ ngày ban hành văn bản nhắc nhở hoặc ngày ra Quyết định cảnh cáo/đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của VSD hoặc ngày hết hạn bị đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo Quyết định của VSD. VSD có thể kéo dài thêm thời hạn áp dụng cơ chế trên tối đa không quá 06 tháng đối với các trường hợp không khắc phục vi phạm hoặc tiếp tục vi phạm các quy định về hoạt động thanh toán bù trừ trong thời gian áp dụng cơ chế trên.

3. Trong thời gian áp dụng cơ chế quy định tại Khoản 1 Điều này, Thành viên lưu ký bị thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán vượt quá mức đóng góp Quỹ do điều chỉnh thông báo tổng hợp kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị huỷ thanh toán của Thành viên lưu ký khác tại ngày thanh toán thì vẫn được vay Quỹ hỗ trợ thanh toán. Việc hoàn trả Quỹ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế này.

Điều 12. Thủ tục hỗ trợ tiền

1. Đối với trường hợp nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ thanh toán, Ngân hàng thanh toán căn cứ vào công văn đề nghị hỗ trợ thanh toán tiền (Mẫu 05/TTBT của Quy chế này) của VSD để chuyển tiền từ tài khoản Quỹ hỗ trợ thanh toán sang tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên mất khả năng thanh toán. Việc thanh toán tiếp theo thực hiện theo trình tự quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này.

2. Đối với trường hợp nhận tiền hỗ trợ từ Ngân hàng thanh toán, Ngân hàng thanh toán căn cứ vào công văn đề nghị hỗ trợ thanh toán tiền (Mẫu 05/TTBT của Quy chế này) của VSD để chuyển tiền của Ngân hàng thanh toán vào tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên mất khả năng thanh toán. Việc thanh toán tiếp theo thực hiện theo trình tự quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này.

Điều 13. Hoàn trả tiền nhận hỗ trợ thanh toán

1. Thành viên lưu ký sử dụng tiền từ Quỹ hỗ trợ thanh toán chịu mức lãi là 0,1%/ngày tính từ thời điểm sử dụng tiền của Quỹ hỗ trợ thanh toán và có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã nhận hỗ trợ cùng tiền lãi trong vòng 05 ngày kể từ ngày sử dụng tiền của Quỹ. Quá thời hạn nêu trên, Thành viên phải chịu mức lãi 0,15%/ngày tính trên số tiền chậm trả, đồng thời bị xử lý theo quy định tại Quy chế Thành viên của VSD. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp Thành viên lưu ký bị thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán do điều chỉnh thông báo tổng hợp kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị huỷ thanh toán của Thành viên lưu ký khác.

2. Thành viên lưu ký bị thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán do điều chỉnh thông báo tổng hợp kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị huỷ thanh toán của Thành viên lưu ký khác tại ngày thanh toán có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã nhận hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày sử dụng Quỹ và không phải chịu lãi suất. Quá thời hạn nêu trên, nếu chưa hoàn trả đầy đủ số tiền đã nhận hỗ trợ, Thành viên lưu ký phải chịu lãi suất là 0,1%/ngày trong vòng 05 ngày tính từ ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày sử dụng Quỹ và 0,15%/ngày cho những ngày tiếp theo tính trên số tiền chậm trả, đồng thời bị xử lý theo quy định tại Quy chế Thành viên của VSD.

3. Thành viên lưu ký, Thành viên mở tài khoản trực tiếp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến việc phải nhận hỗ trợ tiền vay của Ngân hàng thanh toán phải chịu lãi suất vay và hoàn trả tiền vay cho Ngân hàng thanh toán theo quy định tại Hợp đồng hỗ trợ tiền vay đảm bảo khả năng thanh toán ký kết giữa Thành viên lưu ký hoặc Thành viên mở tài khoản trực tiếp với Ngân hàng thanh toán.

4. Trường hợp cần thiết, căn cứ vào đề nghị phong tỏa/giải tỏa chứng khoán của Ngân hàng thanh toán và hợp đồng giữa các bên về việc phong tỏa chứng khoán để đảm bảo khoản vay, VSD sẽ thực hiện phong toả/giải tỏa số chứng khoán mà Thành viên bên vay thỏa thuận để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa/giải tỏa được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 của Quy chế này.

Điều 14. Vay, nhận hỗ trợ chứng khoán

1. Chỉ trong trường hợp thiếu chứng khoán thanh toán phát sinh từ sửa lỗi giao dịch, Thành viên mới được phép đi vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán. Trường hợp Thành viên/khách hàng của Thành viên bán chứng khoán khi không đủ số dư chứng khoán sở hữu theo Thông báo của VSD tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế này sẽ bị coi là bán khống chứng khoán và VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 19, 20 của Quy chế này.

2. Thành viên do sửa lỗi giao dịch dẫn đến thiếu chứng khoán để thanh toán giao dịch chứng khoán phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán từ các nguồn quy định tại Khoản 1 Điều 39 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

3. Chứng khoán vay, nhận hỗ trợ được VSD thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản của bên cho vay, bên hỗ trợ vào tài khoản của Thành viên vay, nhận hỗ trợ. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển khoản chứng khoán để thực hiện hỗ trợ, cho vay chứng khoán thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do VSD ban hành.

4. Việc vay, hỗ trợ chứng khoán và xử lý hoặc hoàn trả chứng khoán vay, nhận hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng vay, hỗ trợ chứng khoán giữa thành viên vay, nhận hỗ trợ và bên cho vay, hỗ trợ chứng khoán. Trong hợp đồng vay, hỗ trợ chứng khoán phải thể hiện rõ phương thức, thời gian hoàn trả bằng tiền hoặc chứng khoán vay, nhận hỗ trợ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chương IV

QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Điều 15. Đóng góp và hoàn trả tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành từ các khoản đóng góp bằng tiền của tất cả các Thành viên lưu ký theo mức cố định ban đầu và mức đóng góp hàng năm.

2. Mức đóng góp của Thành viên lưu ký vào Quỹ hỗ trợ thanh toán như sau:

a. Mức đóng góp cố định ban đầu: 120 triệu đồng.

b. Mức đóng góp hàng năm:

- Đối với Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán: 0,01% trên doanh số giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch tại các SGDCK của năm liền trước nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

- Đối với Thành viên lưu ký là Ngân hàng thương mại: 0,01% trên doanh số giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch tại các SGDCK được thanh toán qua Ngân hàng thương mại của năm liền trước nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

3. Giới hạn tối đa về mức đóng góp của mỗi Thành viên lưu ký vào Quỹ hỗ trợ thanh toán là 15 tỷ đồng đối với Thành viên lưu ký là Ngân hàng thương mại và Thành viên lưu ký là Công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới, 20 tỷ đồng đối với Thành viên lưu ký là Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và môi giới. VSD sẽ xem xét, điều chỉnh mức đóng góp tối đa để phù hợp với tình hình thực tế của từng thời kỳ sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán

a, Phần đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của Thành viên lưu ký chỉ được hoàn trả khi Thành viên đó bị thu hồi Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký theo quy định tại Quy chế thành viên của VSD.

b, Việc hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán cho Thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký được thực hiện sau khi VSD khấu trừ các khoản phải trả (nghĩa vụ nợ) của Thành viên lưu ký hoặc các khoản sử dụng Quỹ của Thành viên lưu ký đó.

Điều 16. Sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Việc sử dụng tiền hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ thanh toán do VSD trực tiếp thực hiện trong trường hợp Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền.

2. Nguyên tắc sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản1 Điều 10 và Khoản 3 Điều 11 Quy chế này:

a. Sử dụng từ phần đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền tại thời điểm thiếu hụt tiền.

b. Trường hợp sử dụng khoản đóng góp của chính Thành viên mất khả năng thanh toán tiền chưa đủ để thanh toán, VSD sẽ trích từ khoản đóng góp của các Thành viên lưu ký khác theo mức đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của các Thành viên lưu ký này theo công thức sau đây:

K (m) =

Khoản đóng góp của TVLK khác (m) tại thời điểm sử dụng Quỹ

Tổng Quỹ HTTT tại thời điểm sử dụng Quỹ - Số tiền đóng góp của TVLK mất khả năng thanh toán

Số tiền hỗ trợ của TVLK (m) = K (m) × Số tiền còn thiếu

3. Nguyên tắc sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy chế này:

Tại thời điểm thiếu hụt tiền, mức hỗ trợ tối đa từ Quỹ hỗ trợ thanh toán đối với Thành viên lưu ký được VSD tính như sau:

Mức hỗ trợ tối đa từ Quỹ hỗ trợ thanh toán đối với Thành viên lưu ký A = Tổng mức tiền đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của Thành viên lưu ký A – các khoản vay chưa hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán của Thành viên lưu ký A (nếu có).

Điều 17. Quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Tiền đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán thuộc sở hữu của Thành viên lưu ký và được VSD theo dõi và quản lý theo từng Thành viên lưu ký. Chậm nhất vào ngày 15/1 năm tài chính tiếp theo VSD sẽ gửi thông báo các thông tin liên quan đến Quỹ hỗ trợ thanh toán đến từng Thành viên lưu ký (gồm lãi tiền phạt, lãi tiền gửi được phân bổ, nghĩa vụ đóng góp hàng năm). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của VSD, Thành viên lưu ký có trách nhiệm hoàn tất việc nộp tiền đóng góp hàng năm Quỹ hỗ trợ thanh toán. Thành viên chậm nộp tiền đóng góp hàng năm Quỹ hỗ trợ thanh toán sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế Thành viên của VSD.

2. VSD mở một tài khoản tiền gửi đứng tên VSD tại Ngân hàng thanh toán để quản lý tiền của Thành viên lưu ký đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán. Lãi suất là mức lãi do Ngân hàng thanh toán công bố tại từng thời điểm theo chính sách lãi suất của Ngân hàng thanh toán.

3. Lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán sẽ được VSD phân bổ cho Thành viên lưu ký vào ngày 31/12 hàng năm phù hợp với số tiền và thời gian đóng góp của từng Thành viên sau khi trừ phí quản lý cho VSD theo mức phí do Bộ Tài chính quy định (nếu có). Tổng số tiền lãi được phân bổ trong năm sẽ được VSD khấu trừ vào nghĩa vụ đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán năm tiếp theo. Trường hợp Thành viên lưu ký đã đạt mức giới hạn tối đa đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quy chế này, VSD sẽ hoàn trả số tiền lãi được phân bổ trong năm cho Thành viên lưu ký.

4. Tiền lãi phạt thu từ Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền được phân bổ cho các Thành viên tham gia hỗ trợ theo tỷ lệ tương ứng với số tiền hỗ trợ đã trích của từng Thành viên. Trường hợp Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền chỉ sử dụng trong phạm vi số tiền mà Thành viên lưu ký đó đóng góp, tiền lãi phạt sẽ được phân bổ cho chính Thành viên lưu ký đó. Tiền lãi phạt được tính toán và phân bổ cho các Thành viên lưu ký ngay sau khi Thành viên mất khả năng thanh toán tiền hoàn trả tiền gốc và lãi phát sinh.

5. Công thức xác định tiền lãi phạt phân bổ như sau:

i=I x Z(m)

Z(m)=

Số tiền hỗ trợ đã trích của từng thành viên

Tổng số tiền vay của thành viên sử dụng quỹ

Trong đó:

i: là số tiền lãi phạt phân bổ

I: là số tiền lãi phạt thu được

Z(m): là tỷ lệ tương ứng với số tiền hỗ trợ đã trích của từng thành viên (trong đó có cả thành viên sử dụng quỹ).

m = 1-> n (n là số Thành viên tại VSD).

Chương V

HUỶ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 18. Các trường hợp huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán

VSD thực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trong trường hợp sau:

1.Thành viên thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi đã áp dụng các biện pháp theo quy định mà không thể khắc phục được.

2.Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán do không có khả năng huy động đủ chứng khoán sau khi đã sử dụng các biện pháp hỗ trợ.

3. Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán do nộp hồ sơ sửa lỗi chậm hơn thời gian quy định và không được VSD chấp thuận sửa lỗi.

4. Thành viên/khách hàng của Thành viên thực hiện bán khống chứng khoán khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Thông tin về tài khoản giao dịch của khách hàng có liên quan không được cập nhật theo quy định của VSD tại ngày thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều 19. Trình tự thực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch

1. Thời điểm huỷ thanh toán giao dịch:

Sau 09h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2, 3,4,5 Điều 18 Quy chế này.

Sau 11h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này.

2. Trình tự thực hiện:

2.1. Đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2,3,4,5 Điều 18 Quy chế này:

a. VSD sẽ thông báo về việc hủy thanh toán giao dịch đến Thành viên liên quan, SGDCK trước khi thực hiện hủy thanh toán giao dịch (Mẫu 03B/TTBT của Quy chế này).

b. Sau khi thực hiện huỷ thanh toán giao dịch, VSD gửi Thông báo kết quả bù trừ điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử tới Thành viên liên quan, Ngân hàng thanh toán, kèm theo chứng từ có liên quan.

2.2. Đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này:

a. VSD thông báo cho Thành viên và đề nghị Thành viên xác định giao dịch dẫn tới thiếu tiền thanh toán (Mẫu 01D/PL- TTBT của Quy chế này).

b. Xác định các giao dịch huỷ thanh toán và thực hiện huỷ thanh toán.

- Chậm nhất 12h00 ngày thanh toán, Thành viên phải gửi xác nhận các giao dịch dẫn đến mất khả năng thanh toán tiền.

- Căn cứ vào văn bản của Thành viên, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán đối với giao dịch dẫn đến thiếu tiền. Trường hợp Thành viên không xác định được với VSD giao dịch dẫn đến thiếu tiền để thanh toán hoặc không có văn bản trả lời VSD về việc xác định giao dịch dẫn đến thiếu tiền để thanh toán, VSD sẽ tự động hủy thanh toán các giao dịch liên quan đến tiền bị thiếu của Thành viên theo nguyên tắc huỷ các lệnh giao dịch theo thứ tự thời gian nhập vào hệ thống cuối cùng từ dưới lên cho đến khi số dư tiền hiện có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên đủ để thanh toán.

- VSD sẽ thông báo về việc hủy thanh toán giao dịch đến Thành viên liên quan, SGDCK trước khi thực hiện hủy thanh toán giao dịch (Mẫu 03B/TTBT của Quy chế này).

c. Sau khi thực hiện huỷ thanh toán giao dịch, VSD gửi Thông báo kết quả bù trừ điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử tới Thành viên liên quan, Ngân hàng thanh toán, kèm theo chứng từ có liên quan.

Điều 20. Xử lý sau khi huỷ thanh toán

1. Thành viên có giao dịch bị hủy thanh toán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và Thành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Mức bồi thường do các bên tự thoả thuận nhưng không vượt quá 10% giá trị giao dịch bị huỷ thanh toán.

2. Định kỳ hàng tháng, VSD tổng hợp tình hình hủy thanh toán giao dịch chứng khoán và báo cáo UBCKNN.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 

PHỤ LỤC 1:

TRÌNH TỰ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán)

I. TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU (T+1)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD thực hiện lập và gửi cho Thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT); Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua(Mẫu 01C/PL-TTBT).

1.3. Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu (mã báo cáo CS001 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS003 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

- Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (mã báo cáo CS007)

- Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua (mã báo cáo CS008)

1.4. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, Thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

2. Ngày T+1 (Ngày thanh toán)

2.1.Chậm nhất đến 08h30: các Thành viên gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK hoặc thông qua email vào địa chỉ: xacnhanketquagiaodịch@vsd.vn đối vớiThành viên mở tài khoản trực tiếp và nộp hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có).

2.2. Từ 08h30 - 09h00:

- VSD lập và gửi Thành viên các thông báo thanh toán bù trừ đa phương, gồm: Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên” (Mẫu 02/PL-TTBT) và “Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên” (Mẫu 03/PL-TTBT)

- Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS009 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS011 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

+ Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS015 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS017 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

- Trong trường hợp có lỗi giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan và SGDCK.

2.3. Sau 09h00:VSD thực hiện

+ Sửa lỗi theo quy định tại Điều 7, Quy chế này.

+ Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan (trường hợp có xử lý lỗi giao dịch).

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS039 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS041 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS045 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS047 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT)

2.4. Chậm nhất 11h00: Thành viên chuyển đủ tiền vào Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại NHTT (TK TG TTBT) theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

2.5. Từ 11h00 - 11h30:

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD và gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền).

- Đối với các Thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

- Đối với Thành viên bị huỷ thanh toán giao dịch do thiếu tiền thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 18, VSD thông báo cho Thành viên và đề nghị Thành viên xác định giao dịch liên quan tới việc thiếu tiền thanh toán.

2.6. Từ 13h00 - 14h00:

- VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS039 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS041 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS045 đối với giao dịch trái phiếu chuyên biệt, mã báo cáo CS047 đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT)

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền của VSD, gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

2.7. Từ 14h00 - 15h00:

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT và VSD thực hiện các bước thanh toán sau:

2.7.1. NHTT thực hiện:

- Chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản tiền thanh toán bù trừ ròng của thành viên (TK TTBT TV).

- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang Tài khoản thanh toán bù trừ của VSD mở tại NHTT (TK TG TTBT VSD).

2.7.2. VSD thực hiện:

- Chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán giao dịch của thành viên mở tại VSD (TKCK TTBT TV).

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV phải giao sang Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD (TKCK TTBT VSD).

2.7.3. NHTT thực hiện:

- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

- Phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

2.7.4. VSD thực hiện:

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

- Phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV (tài khoản tự doanh hoặc môi giới) đồng thời ghi tăng TKCK GD của người đầu tư bên mua, ghi giảm TKCK GD của người đầu tư bên bán.

2.7.5. NHTT lập và gửi cho VSD “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ đa phương tiền” (Mẫu 06/PL-TTBT).

2.7.6. VSD lập và lưu Báo cáo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán (Mẫu 05/PL-TTBT)

Các bước thanh toán trên phải hoàn tất chậm nhất là 15h00 ngày thanh toán.

II. TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ (T+3)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD thực hiện lập và gửi Thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT); Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua (Mẫu 01C/PL-TTBT).

1.3. Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (mã báo cáo CS005 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS006 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (mã báo cáo CS007)

- Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua (mã báo cáo CS008)

2. Ngày T+1:

2.1. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD.

2.2. Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

3. Ngày T+2:

3.1. Chậm nhất 10h00: các Thành viên gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK hoặc thông qua email vào địa chỉ: xacnhanketquagiaodịch@vsd.vn đối vớiThành viên mở tài khoản trực tiếp và nộp hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có).

3.2. Từ 10h00 - 10h30:

VSD lập và gửi Thành viên các Thông báo thanh toán bù trừ đa phương, gồm: Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 02/PL-TTBT) và Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 03/PL-TTBT).

3.3. Từ 10h30- 11h30:

Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS013 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS014 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS019 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS020 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

3.4. Từ 13h00 - 16h30:

- Trường hợp có lỗi giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi cho Thành viên liên quan, SGDCK.

- Sau 15h00: VSD thực hiện:

+ Sửa lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;

+ Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS043 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS044 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS049 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS050 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

4. Ngày T+3 (Ngày thanh toán)

4.1. Từ 08h00 - 11h00:

- Thành viên chuyển tiền vào TK TG TTBT tại NHTT theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, sau 09h00, VSD thực hiện:

+ Gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch cho Thành viên liên quan, SGDCK.

+ Huỷ thanh toán giao dịch theo quy định Điều 19 Quy chế này;

+ Lập, gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS043 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS044 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS049 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS050 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT)

4.2. Từ 11h00- 11h30:

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT chứng khoán niêm yết (đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD) và gửi cho VSD thông tin chi tiết các thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền).

- Đối với các thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

- Đối với Thành viên bị huỷ thanh toán giao dịch do thiếu tiền thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 18, VSD thông báo cho Thành viên và đề nghị Thành viên xác định giao dịch liên quan tới việc thiếu tiền thanh toán.

4.3. Từ 13h00 – 14h00:

- VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên (mã báo cáo CS043 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS044 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS049 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và SGDCK HN, mã báo cáo CS050 đối với giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch tại SGDCK HN)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT)

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền của VSD, gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

4.4. Từ 14h00 - 15h00:

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT và VSD thực hiện các bước thanh toán sau:

4.4.1. NHTT thực hiện:

- Chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản tiền thanh toán bù trừ ròng của thành viên (TK TTBT TV).

- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang Tài khoản thanh toán bù trừ của VSD mở tại NHTT (TK TG TTBT VSD).

4.4.2. VSD thực hiện:

- Chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán giao dịch của thành viên mở tại VSD (TKCK TTBT TV).

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV phải giao sang Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD (TKCK TTBT VSD).

4.4.3. NHTT thực hiện:

- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

- Phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

4.4.4. VSD thực hiện:

- Chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

- Phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV (tài khoản tự doanh hoặc môi giới) đồng thời ghi tăng TKCK GD của người đầu tư bên mua, ghi giảm TKCK GD của người đầu tư bên bán.

4.4.5. NHTT lập và gửi cho VSD “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ đa phương tiền” (Mẫu 06/PL-TTBT).

4.4.6. VSD lập và lưu Báo cáo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán (Mẫu 05/PL-TTBT)

Các bước thanh toán trên phải hoàn tất chậm nhất là 15h00 ngày thanh toán.

III. TRÌNH TỰ THANH TOÁN TRỰC TIẾP (T+1)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD thực hiện lập và gửi cho Thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT), Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua(Mẫu 01C/PL-TTBT).

1.3. Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu ngoại tệ (mã báo cáo CS002)

- Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản (mã báo cáo CS007)

- Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua (mã báo cáo CS008)

1.4. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, Thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

1.5. Từ 14h30 - 15h30:

VSD lập và gửi Thành viên các báo cáo thanh toán trực tiếp, gồm: “Thông báo tổng hợp kết quả thanh toán tiền trực tiếp theo thành viên” (Mẫu 08/PL-TTBT) và “Thông báo tổng hợp kết quả thanh toán chứng khoán trực tiếp theo thành viên” (Mẫu 09/PL-TTBT)

1.6. Từ 15h00 - 15h30:

Thành viên nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả thanh toán trực tiếp tiền theo thành viên (mã báo cáo CS010)

- Thông báo kết quả thanh toán trực tiếp chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS016)

2. Ngày T+1 (Ngày thanh toán)

2.1. Từ 08h00 – 11h00:

- Chậm nhất đến 08h30: các Thành viên gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK hoặc thông qua email vào địa chỉ: xacnhanketquagiaodịch@vsd.vn đối vớiThành viên mở tài khoản trực tiếp và nộp hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có).

- Thành viên chuyển tiền vào Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại NHTT (TK TG TTBT) theo kết quả trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- Trong trường hợp có lỗi giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan và SGDCK.

- Sau 09h00: VSD thực hiện:

+ Sửa lỗi theo quy định tại Điều 7, Quy chế này.

+ Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, chậm nhất đến 09h00, VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định Điều 19 Quy chế này.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan (trong trường hợp có xử lý lỗi giao dịch).

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán đã điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả thanh toán trực tiếp tiền theo thành viên (mã báo cáo CS040)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả thanh toán trực tiếp chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS046)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo tổng hợp kết quả thanh toán trực tiếp tiền trái phiếu (Mẫu 10/PL-TTBT)

2.2. Từ 11h00 - 11h30:

- Ngân hàng thanh toán kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT của thành viên (đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD) và gửi cho VSD thông tin chi tiết các thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền).

- Đối với các thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

- Đối với Thành viên bị huỷ thanh toán giao dịch do thiếu tiền thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 18, VSD thông báo cho Thành viên và đề nghị Thành viên xác định giao dịch liên quan tới việc thiếu tiền thanh toán.

2.3. Từ 13h00 – 14h00:

- VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

- Lập và gửi các thông báo thanh toán điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

- Thành viên nhận các thông báo thanh toán điều chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD(phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo điều chỉnh kết quả thanh toán trực tiếp tiền theo thành viên (mã báo cáo CS040)

+ Thông báo điều chỉnh kết quả thanh toán trực tiếp chứng khoán theo thành viên (mã báo cáo CS046)

- Lập và gửi cho NHTT Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp tiền trái phiếu (Mẫu 10/PL-TTBT)

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo Thông báo điều chỉnh kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp tiền trái phiếu của VSD, gửi cho VSD thông tin chi tiết các Thành viên không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 10, 11,12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

2.4. Từ 14h00 - 15h00:

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT và VSD thực hiện các bước thanh toán sau:

2.4.1. NHTT thực hiện:

- Chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) sang Tài khoản thanh toán bù trừ của VSD mở tại NHTT (TK TG TTBT VSD).

2.4.2. VSD thực hiện:

- Chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) sang Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD (TKCK TTBT VSD).

2.4.3. NHTT thực hiện:

- Phân bổ số tiền tương ứng từ TK TG TTBT VSD sang các TK TG TTBT của thành viên (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

2.4.4. VSD thực hiện:

- Phân bổ số chứng khoán từ TKCK TTBT VSD vào TKCK GD TV (tài khoản tự doanh hoặc môi giới) đồng thời ghi tăng TKCK GD của người đầu tư bên mua, ghi giảm TKCK GD của người đầu tư bên bán.

2.4.5. NHTT lập và gửi cho VSD “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán trực tiếp tiền” (Mẫu 07/PL-TTBT).

2.4.6. VSD lập và lưu Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán trực tiếp chứng khoán (Mẫu 11/PL-TTBT)

Các bước thanh toán trên phải hoàn tất chậm nhất là 15h00 ngày thanh toán.

 

PHỤ LỤC 2:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHONG TỎA/GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN TIỀN
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán)

1. Trường hợp phong tỏa chứng khoán

1.1. Bên cho vay nộp hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán của bên vay tại VSD gồm:

- Công văn đề nghị phong tỏa chứng khoán

- Hợp đồng giữa các bên về việc phong tỏa chứng khoán để đảm bảo khoản vay

- Các tài liệu chứng minh khác (nếu có)

1.2. Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, căn cứ vào yêu cầu của bên cho vay và các tài liệu chứng minh kèm theo, VSD sẽ chuyển số chứng khoán từ tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên bên vay sang tài khoản chứng khoán tạm giữ của thành viên bên vay và thông báo cho các bên liên quan.

2. Trường hợp giải tỏa chứng khoán

2.1. Bên cho vay nộp hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán của bên vay tại VSD gồm:

- Công văn đề nghị giải tỏa chứng khoán

- Các tài liệu chứng minh khác (nếu có)

2.2. Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, căn cứ vào yêu cầu của bên cho vay và các tài liệu chứng minh kèm theo, VSD sẽ chuyển số chứng khoán từ tài khoản chứng khoán tạm giữ của thành viên bên vay sang tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên bên vay và thông báo cho các bên liên quan.