Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt đề cương điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045
Số hiệu: 564/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN ĐẾN NĂM 2030 VÀ NĂM 2045

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

Theo Công văn 3743/UBND-KTN ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về chủ trương lập hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-SXD ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt Đề cương lập hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045, với các nội dung như sau:

1. Tên chương trình

Điều chỉnh hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045.

2. Quan điểm và mục tiêu:

a. Quan điểm

- Xây dựng và phát triển thị xã Điện Bàn trở thành đô thị hiện đại, văn minh theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

- Phát triển đô thị phải đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống, gắn với sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Kiểm soát phát triển các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng đô thị.

b. Mục tiêu

- Phù hợp với thực tế phát triển đô thị, phục vụ công tác quản lý, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững và giữ gìn giá trị bản sắc đô thị.

- Hoàn thiện các nội dung nâng loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị, thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Điện Bàn đạt tiêu chí đô thị loại III.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư phát triển đô thị, phát huy các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để xây dựng đô thị theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn giai đoạn 2030 và giai đoạn 2045 được phê duyệt; Khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tạo môi trường sống chất lượng tốt, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng.

3. Phạm vi lập chương trình

Toàn bộ ranh giới theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn giai đoạn 2030 và giai đoạn 2045 được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Nội dung của chương trình

Nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 tuân thủ theo quy định về lập chương trình phát triển từng đô thị tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

- Đánh giá quá trình thực hiện chương trình phát triển đô thị Điện Bàn giai đoạn 2020 đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 13/01/2017; đánh giá những kết quả đạt được trong việc phát triển đô thị; đánh giá hiện trạng công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (quy mô; tổng mức đầu tư, nguồn vốn);

- Xác định được giải pháp phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045, gắn với tiềm năng, lợi thế phát triển đô thị;

- Xác định danh mục, lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm: các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Trong đó nghiên cứu, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để có căn cứ pháp lý triển khai các khu vực phát triển đô thị theo quy định.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị.

- Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương; trong đó phải đề xuất nguồn lực ngân sách Nhà nước gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp huyện, cấp tỉnh, nhằm đảm bảo tính khả thi triển khai các dự án đầu tư;

- Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

5. Tổ chức thực hiện

a. Cơ quan tổ chức lập: UBND thị xã Điện Bàn.

b. Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng hoặc tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

c. Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành có liên quan.

d. Thời gian thực hiện: Tối đa là 06 tháng kể từ ngày lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quy hoạch chung được duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thị xã Điện Bàn:

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện.

- Triển khai lập hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 theo quy định và đề cương được phê duyệt.

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định trước khi trình thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt;

2. Sở Xây dựng

Chủ trì, theo dõi, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

3. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành hướng dẫn, cung cấp tài liệu liên quan để UBND thị xã Điện Bàn triển khai lập hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 phù hợp với định hướng và các quy hoạch ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh