Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021-2022
Số hiệu: 55/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2021/-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH LÀO THEO CHỈ TIÊU CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM HỌC 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2915/TTr-STC ngày 27 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Mức chi đào tạo thanh toán cho cơ sở đào tạo:

Đơn vị: 1.000 đồng/sinh viên/năm học

STT

Nội dung

Năm học 2021 - 2022

1

Đại học và sau Đại học

 

a

Nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông lâm thủy sản

18.400

b

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Du lịch, Khách sạn

20.300

c

Nhóm ngành Y dược

22.900

2

Học Tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học

13.400

Riêng định mức chi đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp áp dụng theo mức thu học phí quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Sinh hoạt phí cấp trực tiếp cho lưu học sinh:

Quy định mức sinh hoạt phí hỗ trợ cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế là 1.800.000 đồng/tháng (bao gồm chi phí ăn, ở, trang phục cá nhân và các chi phí sinh hoạt khác).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các nội dung không quy định tại Quyết định này vẫn được thực hiện theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định về chế độ học bng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Ngoại vụ, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT VBQPPL-B
Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- L
ưu: VT, GD, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương