Quyết định 547/QĐ-BYT năm 2022 bãi bỏ Quyết định 5068/QĐ-BYT về phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Số hiệu: 547/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 5068/QĐ-BYT NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG KÝ QUYẾT ĐỊNH CẤP MỚI, CẤP LẠI, GIA HẠN SỔ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5496/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 04 tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long