Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2026
Số hiệu: 509/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Trọng Hải
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại các Tờ trình: số 245/TTr-CAT-TM ngày 11/12/2021 và số 15/TTr-CAT-TM ngày 10/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2026”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực cấp ủy cấp huyện;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải

 

ĐỀ ÁN

ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 509/QĐ-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần 1

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 5.994,5 km2, dân số 1.296.622 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 0,24%; có 165 km đường biên giới Việt - Lào và 137 km bờ biển; có 13 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố, 02 thị xã, 10 huyện với 216 xã, phường, thị trấn (21 phường, 13 thị trấn và 182 xã) trong đó có 06 xã đặc biệt khó khăn, 08 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, đã điều động, bố trí 1.026 cán bộ Công an chính quy về công tác tại 195/195 xã, thị trấn; mỗi Công an xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an xã) bố trí tối thiểu 05 cán bộ Công an chính quy. Chủ trương bố trí Công an xã chính quy đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Thực tế đã chứng minh sau khi bố trí, lực lượng Công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, nổi lên về ANTT ngay tại cơ sở; đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý Nhà nước về ANTT được thực hiện bài bản hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp thực hiện, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Lực lượng Công an xã đã trực tiếp gần dân, giúp đỡ Nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ngay sau khi triển khai, lực lượng Công an chính quy đã tiếp nhận lại toàn bộ nơi làm việc của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây, hầu hết được bố trí làm việc, ăn ở, sinh hoạt trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã, số còn lại được bố trí làm việc tại một số cơ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn như: trường học, trạm y tế, hội quán thôn... và một số địa điểm thuê ngoài. Nhìn chung, cơ sở vật chất (nơi làm việc, chỗ ăn nghỉ, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ...) của lực lượng Công an xã còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, nhiều danh mục được trang bị từ lâu nay đã xuống cấp; nhiều trang thiết bị, phương tiện còn thiếu theo định mức quy định của Chính phủ và của Bộ Công an, chưa đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT. Trong khi đó, việc đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã, nhất là đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cần huy động ngân sách đầu tư lớn và phải có lộ trình phù hợp, ngoài vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cần có sự tham gia vào cuộc, hỗ trợ, đồng hành của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy quy định UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm “Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã”. Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc tổ chức vào ngày 31/5/2021, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kết luận, giao Công an các địa phương khẩn trương “xây dựng Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn và báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét phê duyệt trong năm 2021” (Thông báo số 172/TB-V01 ngày 04/6/2021 của Bộ Công an).

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026 (Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh) tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII; trong đó thống nhất chủ trương “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn nhằm thực hiện xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh, cần thiết phải ban hành Đề án thực hiện để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong bảo đảm cơ sở vật chất góp phần xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

- Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

- Thông tư số 69/2021/TT-BCA ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 5246/QĐ-BCA-H03 ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị tạm thời cho lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã;

- Quyết định số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân năm 2021;

- Văn bản số 165/BCA-H01 ngày 17/01/2020 của Bộ Công an về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã;

- Văn bản số 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc;

- Văn bản số 1172/BCA-H02 ngày 23/4/2021 của Bộ Công an về việc bố trí đất xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên toàn quốc;

- Kế hoạch số 233/KH-BCA-V05 ngày 28/5/2021 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

- Thông báo số 172/TB-V01 ngày 04/6/2021 của Bộ Công an về kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc;

- Hướng dẫn số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an về áp dụng thiết kế điển hình Trụ sở làm việc Công an cấp xã;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026.

III. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG AN XÃ HIỆN NAY

1. Thực trạng đội ngũ Công an xã

1.1. Về số lượng:

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.026 cán bộ Công an xã chính quy tại 195 xã, thị trấn. Trong đó: Trưởng Công an xã, thị trấn: 195 đồng chí; Phó Trưởng Công an xã, thị trấn: 192 đồng chí; Công an viên thường trực: 639 đồng chí. Sỹ quan: 1.024 đồng chí; Hạ sĩ quan: 02 đồng chí. Số cán bộ Công an xã chính quy là nữ: 54 đồng chí.

1.2. Về bố trí:

Bố trí 09 Công an chính quy/xã, thị trấn: 01 đơn vị; bố trí 08 Công an chính quy/xã, thị trấn: 02 đơn vị; 07 Công an chính quy/xã, thị trấn: 09 đơn vị; bố trí 06 Công an chính quy/xã, thị trấn: 23 đơn vị; bố trí 05 Công an chính quy/xã, thị trấn: 160 đơn vị (có Phụ lục I kèm theo).

2. Thực trạng cơ sở vật chất của Công an xã

2.1. Thực trạng nơi làm việc

- Có 37/195 Công an xã (chiếm 18,97%) dự kiến bố trí làm việc lâu dài tại 37 cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích đất phù hợp (có 22 đơn vị đã bố trí làm việc tại cơ sở dôi dư, 15 đơn vị đã được giới thiệu cơ sở dôi dư để chuyển giao làm trụ sở nhưng hiện tại vẫn đang làm việc trong khuôn viên UBND xã, thị trấn). Về việc chuyển giao tài sản của các cơ sở dôi dư, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính chuyển giao đối với 24 cơ sở cho Công an xã quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý tài sản công, 12 cơ sở dôi dư còn lại hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị. Riêng Công an thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn đã được bố trí làm việc tại trụ sở Trạm Cảnh sát Tây Sơn (đã giải thể) thuộc tài sản quản lý của Công an tỉnh do đó không cần làm thủ tục chuyển giao. Công an các xã được bố trí tiếp quản, sử dụng các cơ sở dôi dư đang tạm thời bố trí các phòng làm việc, sinh hoạt, ăn ở theo thiết kế công năng có sẵn, nhiều nơi phải tiến hành sửa chữa, cải tạo tạm thời để phục vụ yêu cầu công tác trước mắt.

- Có 158/195 Công an xã (chiếm 81,03%) không có phương án bố trí trụ sở làm việc tại các cơ sở dôi dư, trong đó: 148 Công an xã hiện đang được bố trí sử dụng một số phòng làm việc, ăn ở, sinh hoạt, thường trực chiến đấu trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn, có diện tích mỗi phòng chủ yếu từ 12 đến 25m2. (qua khảo sát: 26 Công an xã được bố trí 01 phòng làm việc; 65 Công an xã bố trí 02 phòng làm việc; 41 Công an xã bố trí 03 phòng làm việc; 13 Công an xã được bố trí 04 phòng làm việc; có 03 Công an xã được bố trí 05 phòng làm việc); 10 Công an xã đang phải thuê, mượn cơ sở làm việc ngoài UBND xã (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh; các xã Kỳ Hải, Kỳ Đồng, Lâm Hợp - huyện Kỳ Anh; các xã Việt Tiến, Ngọc Sơn, Đỉnh Bàn - huyện Thạch Hà; xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê; xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà). 100% Công an xã chưa bố trí được kho lưu giữ vật chứng, buồng tạm giữ hành chính (có Phụ lục IIA, IIB kèm theo)

2.2. Thực trạng việc khảo sát, lập quy hoạch đất an ninh xây dựng trụ sở Công an xã

Ngày 26/3/2020, Bộ Công an có Văn bản số 1066/BCA-H02 về việc quy hoạch bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã thuộc Bộ Công an trên phạm vi toàn quốc. Ngày 03/10/2020, Công an tỉnh có Tờ trình số 141/TTr-CAT-PH10 gửi UBND tỉnh về việc đề nghị khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Trụ sở Công an xã trên địa bàn tỉnh; ngày 13/10/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 6866/UBND-XD giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trụ sở Công an xã. Đến nay, các địa phương đã giới thiệu 194 vị trí đất để quy hoạch bố trí làm trụ sở Công an xã với diện tích từ 1.000m2 đến 3.000m2 (đạt 100%). Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành khảo sát thực địa để lập quy hoạch đất an ninh tại 194/194 vị trí (Công an thị trấn Tây Sơn đang sử dụng đất an ninh). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đất an ninh phục vụ xây dựng trụ sở Công an xã.

2.3. Thực trạng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ

- Sau khi bố trí, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận lại toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ từ lực lượng Công an bán chuyên trách: 9.383 đơn vị, giá trị ước tính còn lại là 2.266.980.000 đồng (có Phụ lục IIIA kèm theo).

- Căn cứ định mức, tiêu chuẩn, từ năm 2018 đến nay Bộ Công an đã trang cấp cho Công an xã tổng số 22 danh mục với 31.669 đơn vị, tương đương với số tiền là 33.363.305.697 đồng. UBND các cấp đã hỗ trợ kinh phí, mua sắm trang thiết bị cho lực lượng Công an xã tương đương số tiền 6.407.719.000 đồng (có Phụ lục IIIB kèm theo).

- Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, hiện nay lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh còn thiếu, cần tiếp tục trang bị thêm 508.931 đơn vị (trong đó 38 danh mục chưa được trang cấp với 503.546 đơn vị; 09 danh mục đã được cấp nhưng còn thiếu 5.385 đơn