Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 49/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 49/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình s 1613/TTr-SCT ngày 30/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVB (Bộ Tư Pháp);
- TTT
U, TT.HĐND, UBMTTQVT tnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, các phòng;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, (Qu
ế-05.10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các tchức, doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

2. Việc trao đổi thông tin về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp phải được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và của từng ngành.

3. Trong công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đảm bảo không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra; không m cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, thanh tra.

4. Khi phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các ngành phải phi hp kiểm tra, xác minh đy đủ về tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

5. Việc tổ chức phối hợp với các lực lượng để kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác kiểm tra của từng cơ quan và phải do người đứng đầu cơ quan đó có yêu cầu bằng văn bản.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã trong việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 5. Phương thức phối hp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp Sở Công Thương, phân công đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Làm đầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đi thông tin, đxuất về các nội dung cn phi hp; về thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; về kết quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan, đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ; về các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; Báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm Sở Công Thương

1. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi có yêu cầu hoặc phát hiện có những những vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

6. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất, bổ sung sửa đổi những điểm chưa phù hợp của Quy chế, những quy định không phù hợp với tình hình thức tế để việc phối hợp giữa các cơ quan thuộc tỉnh đạt hiệu quả tốt. Đxuất các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm Công an tỉnh

1. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

2. Chủ động lập kế hoạch triển khai, hoặc phối hp triển khai công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

3. Chủ động, thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

6. Chủ trì, phi hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Thường xuyên giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để Sở Công Thương phối hợp quản lý các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhim Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế (như thực phẩm, mỹ phẩm) cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh (kết quả xác nhận của Sở Y tế là căn cứ để Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp).

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

3. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện gii thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hp. Phối hp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về du hiệu vi phạm đi với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

7. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi S Công Thương phối hợp quản lý.

Điều 9. Trách nhim Cc Thuế tỉnh

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với cơ sở, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyn cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

4. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 11. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

1. Quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo phân cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của các Doanh nghiệp, cơ sở bán hàng đa cấp; trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn,

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo:

Định kỳ 6 tháng, 01 năm tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng:

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

b) Kỷ luật:

- Người đứng đầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều Khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở, ngành, huyện, thị xã mình phụ trách.

2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của các Bộ, ngành thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.