Quyết định 488/QĐ-BYT năm 2022 về bổ sung mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới vào Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
Số hiệu: 488/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG MÃ ICD-10 LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 THEO HƯỚNG DẪN CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI VÀO THÔNG TƯ 37/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật thống kê ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ -TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới;

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới vào Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phụ lục mẫu báo cáo sửa đổi kèm theo Quyết định bao gồm:

- Mẫu báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng (Biểu 8/BCX, Biểu 13/BCH, Biểu 13/BCT) quy định tại Phụ lục 1;

- Mẫu báo cáo tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện theo ICD -10 (Biểu 14/BCH, Biểu 14/BCT, Biểu 7/BCTƯ) quy định tại Phụ lục 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh. Thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng ( để chỉ đạo);
- Cục QL KCB, Cục CNTT (để phối hợp);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn