Quyết định 4679/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Ủy ban nhân dân phường, xã được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng
Số hiệu: 4679/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4679/-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố Đà Nng tại Công văn số 347/HĐND-KTNS ngày 24 tháng 7 năm 2017;

Xét nội dung Công văn số 1534/STC-GCS ngày 19/6/2017 và Công văn s 2174/STC-GCS ngày 18/8/2017 của Sở Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho UBND các phường, xã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được trang bị: UBND các phường, xã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

2. Chủng loại xe chuyên dùng: Xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rng.

3. Định mức trang bị: 01 xe/ phường (xã).

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là căn cứ để xem xét, quyết định trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô tại UBND các phường, xã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Thẩm quyền quyết định trang bị, mức giá mua xe tối đa và các quy định khác trong trang bị mua sm, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng được thực hiện theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg , Thông tư số 159/2015/TT-BTC và các văn bản liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ Quyết định thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- TTTU, TTHĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội TPĐN;
- UBMTTQVN TPĐN và các đoàn thể;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPĐN;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Kho bạc Nhà nước Đà N
ng;
- Cổng thông tin điện tử TPĐN;
- Văn phòng UBND TPĐN: CVP, các PCVP, các phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, KT, STC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên