Quyết định 467/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Số hiệu: 467/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 09/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-CAT-PA03 ngày 02/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an (Cục ANCTNB);
- TT.TU&TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh phụ trách;
- BTC.TU, VP.TU, VP.ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh (Phòng TM, Phòng ANCTNB);
- Ban TCDNC;
- Lưu: VT, 2.22.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các ngành, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể các cấp tiếp tục xác định công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong tổng thể công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ BMNN; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ BMNN với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN năm 2022 phải có trọng tâm, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN với nhiều hình thức đa dạng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân dễ tiếp cận nghiên cứu thực hiện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; cần khắc phục khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật, kinh phí. Xác định xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xã hội số là xu thế tất yếu, khách quan nhưng phải bảo vệ BMNN theo cơ chế, chính sách và hệ thống thông tin riêng biệt đúng theo quy định.

3. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tấn công, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các đối tượng, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình nắm vững và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, như: Luật Bảo vệ BMNN năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; các danh mục BMNN do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng công tác bảo vệ BMNN; các quy định khác có liên quan (như: Luật An ninh mạng; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình” (lưu ý, Điều 3 và Điều 19); Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 693-QĐ/VPTW ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng,…) và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ BMNN trong thời gian qua.

2. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế số 09-QC/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,… Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao kiến thức, ý thức cảnh giác bảo vệ BMNN cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quan hệ tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và khi ra nước ngoài. Chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ BMNN trong hoạt động đối ngoại, đầu tư hợp tác kinh tế, tránh bị đối tác nước ngoài lợi dụng để thu thập BMNN. Củng cố, kiện toàn bộ phận bảo mật và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN các cấp; bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định.

3. Tăng cường bảo vệ BMNN trên không gian mạng, trong đó chủ động rà soát, phát hiện và dự báo các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống mạng, gián điệp mạng; triển khai các biện pháp kiểm soát, giám sát nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống mạng; có giải pháp hữu hiệu để khắc phục các lỗ hổng bảo mật, các điểm yếu của hệ thống mạng, các trang, cổng thông tin điện tử, các phần mềm quản lý, truyền gửi, lưu trữ dữ liệu điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có nội dung BMNN, các cuộc họp trực tuyến tại Tỉnh ủy và UBND tỉnh; kiểm tra, kiểm soát thông tin trước khi đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin khác có kết nối mạng Internet, mạng diện rộng, mạng nội bộ. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định, quy chế, nội quy, quy trình về quản lý, sử dụng các thiết bị lưu trữ; thông tin liên lạc; bảo vệ BMNN; công tác văn thư - lưu trữ,... cho phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ BMNN đề ra. Đặc biệt là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh và danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật và chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ BMNN (rà soát, phân loại BMNN theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ BMNN năm 2018) theo Kế hoạch số 20/KH- UBND ngày 21/3/2019 của Chủ UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

5. Đầu tư, trang bị hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại để kiểm soát, giám sát hệ thống thông tin, phòng chống lộ, mất BMNN (nhất là tại các cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật); đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đảm bảo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, hệ thống thông tin quan trọng phục vụ xử lý, lưu giữ BMNN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tổ chức tổng kết công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

7. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN nhằm kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, nhất là các hạn chế, vi phạm về bảo vệ BMNN được nêu trong Công văn số 310/UBND-TCDNC ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc soạn thảo, sao chụp, truyền gửi, đăng tải, phổ biến BMNN; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện công tác này. Đồng thời, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ BMNN.

8. Tổ chức nắm tình hình, điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN theo quy định.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh; kiện toàn, nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; xây dựng đề cương công tác bảo vệ BMNN, văn bản hướng dẫn thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ BMNN gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tập huấn, thực hiện (hoàn thành đến hết tháng 4/2022).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 để đánh giá những kết quả đã đạt được, đề ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ BMNN (hoàn thành trong quý II/2022).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, gắn với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại 34 cơ quan, địa phương (hoàn thành trước tháng 10/2022), gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Bưu điện tỉnh; Huyện ủy và UBND các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn; Thị ủy và UBND thị xã Bình Minh; Thành ủy và UBND thành phố Vĩnh Long; một số cơ quan, đơn vị khác khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành “Quyết định quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

- Tổ chức điều tra, xác minh làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm lộ, mất BMNN, các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN.

- Tham mưu thực hiện các chế độ báo cáo có liên quan đến công tác bảo vệ BMNN theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo vệ BMNN do Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 quy định; phối hợp với Công an tỉnh trong việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo vệ BMNN trong lĩnh vực phụ trách; chú trọng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ BMNN tại các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

3. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp, bố trí và điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước. Đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ BMNN.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo về thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; trong đó, xây dựng và triển khai chương trình về công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, đảm bảo không công bố các tài liệu BMNN chưa được giải mật.

4. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân biết, thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có liên quan đến nội dung BMNN; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp tăng cường kiểm soát, giám sát an toàn thông tin, kịp thời phát hiện hoạt động tấn công mạng, xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, thông tin có liên quan đến BMNN,…; tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trong khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 tại Bưu điện tỉnh và các Bưu cục được chỉ định cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN, sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 đúng theo quy định hiện hành.

7. Văn phòng UBND tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh; kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với các thiết bị điện tử được trang bị tại trụ sở hành chính của UBND tỉnh; xây dựng các quy định, phương án bảo vệ trụ sở hành chính UBND tỉnh khi đưa vào hoạt động, trong đó có phương án bảo vệ BMNN.

8. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo về bảo vệ BMNN của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ BMNN.

- Cơ quan chủ trì tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp trực tuyến có nội dung BMNN thì phải trao đổi, đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ kiểm tra đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

- Xây dựng nội quy bảo vệ BMNN của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện đúng quy định về xác định độ mật của BMNN; lập các sổ quản lý BMNN đi, đến, sao chụp, chuyển giao BMNN, khắc các con dấu BMNN theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ; làm bì văn bản để gửi tài liệu BMNN đúng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; thống kê, lưu giữ, bảo quản, sao, chụp, tiêu hủy, phổ biến, cung cấp BMNN, thực hiện chế độ báo cáo BMNN theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN thuộc phạm vi quản lý.

- Kiện toàn bộ phận và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN; bố trí cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành mình; quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện quản lý chấp hành nghiêm việc không đăng tải, chia sẻ thông tin, tài liệu BMNN trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN.

9. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ BMNN áp dụng trong nội bộ đúng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định (Kế hoạch gửi về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh chính trị nội bộ) hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh, trước ngày 25/3/2022).

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ về Bộ Công an đúng theo thời gian quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh, điện thoại: 0693.706.245) để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Ban hành: 05/03/2020 | Cập nhật: 09/03/2020