Quyết định 4637/QĐ-UBND năm 2016 loại bỏ chợ xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa khỏi Quy hoạch điều chỉnh hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Số hiệu: 4637/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

LOẠI BỎ CHỢ XÃ HOẰNG ĐỨC, HUYỆN HOẰNG HÓA KHỎI QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết đnh số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 3155/SCT-QLTM ngày 28/11/2016 của Sở Công Thương về việc đề xuất loại bỏ chợ xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa khỏi Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ được phê duyệt tại Quyết đnh số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; gửi kèm Công văn số 1254/UBND-KTHT ngày 21/11/2016 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc đề nghị đưa chợ Hoằng Đức ra khỏi quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt loại bỏ chợ xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa khỏi Quy hoạch điều chỉnh hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC (VA).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn