Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: 448/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Đăng Bình
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

- Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Trang

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

I

LĨNH VỰC NHÀ Ở

 

1

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

 

2

Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư

 

3

Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

 

II

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

1

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

2

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

III

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

 

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

2

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

3

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

4

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

 

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

 

7

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 

8

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

 

9

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

 

IV

LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

1

Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

 

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

2

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 

3

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 

3

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 

4

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 

5

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 

III

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

 

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

II

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Cấp giấy chứng nhận số nhà (cấp lần đầu)

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận số nhà

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC NHÀ Ở

1. Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: Dự thảo báo cáo UBND tỉnh.

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

15 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký báo cáo trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng Kinh tế xây dựng

02 ngày

Bước 6

Ký báo cáo và chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở

1/4 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

1/4 ngày

Bước 9

Chuyển phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/4 ngày

Bước 10

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/4 ngày

Bước 11

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC chuyển Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

05 ngày

Bước 12

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

01 ngày

Bước 13

Duyệt kết quả giải quyết TTHC, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư Văn phòng UBND tỉnh ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 15

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

1/4 ngày

Bước 16

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày

2. Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại nhà chung cư

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: dự thảo Quyết định Công nhận hạng nhà chung cư

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

09 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định Công nhận hạng nhà chung cư

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

02 ngày

Bước 6

Ký Quyết định, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Phát hành Thông báo theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

3. Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: Thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: dự thảo Quyết định Công nhận hạng nhà chung cư (đã điều chỉnh)

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

09 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định Công nhận hạng nhà chung cư

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

02 ngày

Bước 6

Ký Quyết định, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Phát hành Thông báo theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

II. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, tham mưu tổ chức họp Hội đồng, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

06 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

2. Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, tham mưu tổ chức họp Hội đồng, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

06 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển phòng Quy hoạch xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ hồ sơ

Lãnh đạo phòng Quy hoạch

1/4 ngày

Bước 4

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Quy hoạch

13 ngày

Bước 5

Xem xét và trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng Quy hoạch

1/2 ngày

Bước 6

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

2. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển phòng Quy hoạch xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ hồ sơ

Lãnh đạo phòng Quy hoạch

1/4 ngày

Bước 4

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Quy hoạch

18 ngày

Bước 5

Xem xét và trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng Quy hoạch

1/2 ngày

Bước 6

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

3. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển phòng Quy hoạch xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/2 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ hồ sơ

Lãnh đạo phòng Quy hoạch

1/4 ngày

Bước 4

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Quy hoạch

22 ngày

Bước 5

Xem xét và trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng Quy hoạch

1/2 ngày

Bước 6

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

25 ngày

4. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

09 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

02 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

5. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

1/4 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

03 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

1/4 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày

6. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

06 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

7. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

06 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

8. Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

06 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

9. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không đạt: thông báo cho cá nhân nêu rõ lý do không đạt.

- Đạt: thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

06 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định và chứng chỉ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

01 ngày

Bước 6

Ký Quyết định và chứng chỉ, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

IV. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển Phòng Kinh tế xây dựng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 3

Phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

1/4 ngày

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Không hợp lệ: thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không hợp lệ.

- Hợp lệ: dự thảo Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng

03 ngày

Bước 5

Xem xét và trình Lãnh đạo Sở ký Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xây dựng

1/4 ngày

Bước 6

Ký Thông báo, chuyển cho Văn thư Sở phát hành

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 7

Phát hành Thông báo theo quy định, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Xây dựng

1/4 ngày

Bước 8

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC:

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

13 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

2. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

17ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

3. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

22 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

25 ngày

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.1. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

18 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

1.2. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

13 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

2. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

2.1. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

18 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

2.1. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

13 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

3. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

3.1. Cấp giấy phép di dời đối với công trình

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

18 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

3.2. Cấp giấy phép di dời đối với nhà ở riêng lẻ.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

13 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

4. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

4.1. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

18 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

4.2. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

13 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư Huyện phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

5. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển chuyên môn xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo Phòng

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

3,5 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo cấp Huyện ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển Bộ phận một cửa UBND huyện, thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/Thành phố

1/4 ngày

Bước 6

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, , thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày

6. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển chuyên môn xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo Phòng

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

3,5 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo cấp Huyện ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển Bộ phận một cửa UBND huyện, thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/Thành phố

1/4 ngày

Bước 6

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày

III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng (KT&HT) UBND các huyện/phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng KT&HT/ QLĐT thành phố

13 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng KT&HT/QLĐT thành phố

1/2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư phát hành

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

1/2 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND xã.

Công chức UBND cấp xã

11 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư phát hành

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày

II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Cấp giấy chứng nhận số nhà (cấp lần đầu)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND xã.

Công chức UBND cấp xã

6 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư phát hành

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

2. Cấp lại giấy chứng nhận số nhà

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 3

Xử lý thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Không đạt: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đạt: Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có).

- Soạn thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND xã.

Công chức UBND cấp xã

6 ngày

Bước 4

Xem xét và trình lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến văn thư phát hành

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Bước 6

Phát hành văn bản theo quy định và chuyển đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

1/4 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có).

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày