Quyết định 4462/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Sở Giáo thông vận tải tỉnh Bình Định
Số hiệu: 4462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4462/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2435/TTr-SGTVT ngày 21/10/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 789/TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Sở Giáo thông vận tải, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đề án: Triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Sở Giao thông vận tải.

2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

3. Thời gian thực hiện việc nâng cấp phòng làm việc và trang bị phương tiện làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải Bình Định.

5. Kinh phí thực hiện Đề án: 868.842.925 đồng (Tám trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm hai lăm đng).

6. Mục tiêu của Đề án

- Triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa nhằm đổi mới phương thức làm việc của Sở Giao thông vận tải, góp phn tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân; đồng thi, điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác của cơ quan.

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ snăng lực cạnh tranh và Chỉ squản trị hành chính công cấp tỉnh.

7. Kết quả thực hiện Đề án

- Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải được cải tạo, nâng cấp, tăng diện tích sử dụng.

- Trang, thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin gắn với hệ thống một cửa điện tử cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư theo hướng hiện đại.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức công tâm, thạo việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn.

- Thông qua hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, công dân nhằm đáp ứng sự hài lòng, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải.

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính; tạo cơ chế để tổ chức, công dân tham gia việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh.

(Kèm theo Đề án Triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Sở Giao thông vận tải)

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K
12, K19.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng