Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2012 hỗ trợ kinh phí cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Kon Tum
Số hiệu: 444/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-HBT ngày 04/4/2012 về việc bổ sung kinh phí tham dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam lần thứ IV và lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội; ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 710/TC-QLNS ngày 17/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất kinh phí từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2012, số tiền 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng) hỗ trợ cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam lần thứ IV và lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội.

Điều 2. Sở Tài chính lập thủ tục chuyển số tiền tại Điều 1 của Quyết định này về tài khoản của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh theo quy định.

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh (B/c);
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.