Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Số hiệu: 444/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH TẠI THÔN SẬY MỚI, XÃ TRÙ HỰU, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 37/TT-BTNMT 30/6/2014 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 372/TTr-TNMT ngày 25/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Trù Hựu, cụ thể như sau:

1. Diện tích thu hồi: 15.636,0 m2 đất công ích UBND xã Trù Hựu quản lý.

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ: 802.800.000 đồng (Tám trăm linh hai triệu, tám trăm nghìn đồng), trong đó:

- Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại: 238.095.000 đồng (Đơn giá tính bằng 50% giá đất nông nghiệp);

- Hỗ trợ cho địa phương có đất thu hồi: 476.190.000 đồng;

- Bồi thường cây cối, hoa màu trên đất: 26.862.100 đồng;

- Bồi thường công trình, vật kiến trúc: 45.910.990 đồng;

- Kinh phí tổ chức thực hiện GPMB: 15.741.000 đồng.

Điều 2.

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư dự án, UBND xã Trù Hựu thông báo và niêm yết công khai Quyết định này.

2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Chủ tịch UBND xã Trù Hựu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Sư đoàn 325/Quân đoàn 2;
- Lưu: VT, TN. Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: PVPĐT, KT.
- Trung tâm Tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn