Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2016 về giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
Số hiệu: 4435/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4435/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CHO QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢN LÝ THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4215/TTr-STC ngày 25/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng giá trị tài sản xác định giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp:

1. Tổng giá trị tài sản giao cho đơn vị

Thời điểm giao vốn: 30/612016

Bằng số: 524.263.561 đồng. (Năm. trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm sáu mươi mốt đồng).

2. Danh mục tài sản giao cho đơn vị

a. Về đất: không

b. Về nhà, vật kiến trúc: không

c. Về tài sản là phương tiện, trang thiết bị và tài sản khác

· Tài sản là phương tiện:

- Số lượng xe ô tô: 01 chiếc

- Nguyên giá theo SSKT: 200.000.000 đồng

- Giá trị còn lại theo SSKT thời điểm 30/6/2016: 200.000.000 đồng

- Giá trị xác định để giao vốn: 200.000.000 đồng

(Có mẫu 02-DM/DVSN chi tiết kèm theo Tờ trình số 4215/TTr-STC ngày 25/11/2016 của Sở Tài chính)

· Danh mục trang thiết bị và tài sản khác:

- Nguyên giá theo SSKT: 280.981.000 đồng

- Giá trị còn lại theo SSKT thời điểm 30/6/2016: 132.297.561 đồng

- Giá trị tài sản xác định để giao vốn: 132.297.561 đồng

- Chênh lệch tăng: 0 đồng

(Có mẫu 03-DM/D VSN chi tiết kèm theo Tờ trình số 4215/TTr-STC ngày 25/11/2016 của Sở Tài chính)

· Công cụ, dụng cụ (giá trị công cụ dụng cụ đã được tính vào chi phí):

- Giá trị công cụ dụng cụ theo SSKT: 191.966.000 đồng

- Giá trị đánh giá lại là: 191.966.000 đồng

(Có danh mục chi tiết kèm theo Tờ trình số 4215/TTr-STC ngày 25/11/2016 của Sở Tài chính)

* Ghi chú: Đối với công cụ, dụng cụ có giá trị đã được tính vào chi phí, Sở Tài chính tổng hợp giá trị công cụ, dụng cụ theo số liệu do đơn vị báo cáo.

II. Tài sản không xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp:

1. Về đất: Không

2. Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với nhà, đất: Không

3. Về tài sản là phương tiện, trang thiết bị và các tài sản khác: Không

Điều 2. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước; Bảo toàn, phát triển vốn và tài sản nhà nước được giao quản lý, sử dụng; Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng ban Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng