Quyết định 4380/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các nước Đông Âu tỉnh Bình Định
Số hiệu: 4380/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4380/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tại Tờ trình số 95/TTr-LHBĐ ngày 01 tháng 11 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 800/TTr-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các nước Đông Âu tỉnh Bình Định.

Điều 2. Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các nước Đông Âu tỉnh Bình Định là tổ chức xã hội; hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các nước Đông Âu tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tự đảm bảo kinh phí, phương tiện làm việc và trụ sở hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các nước Đông Âu tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng