Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2012 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 435/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ ÁP DỤNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên do văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Phụ lục 3.

DANH MỤC

BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LÝ DO BÃI BỎ

1.

T-DBI-088460-TT

Xác nhận hồ sơ vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân.

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

2.

T-DBI-088467-TT

Xác nhận hồ sơ vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán

nt

3.

T-DBI-088474-TT

Xác nhận hồ sơ vận chuyển, cất giữ thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm của hộ gia đình, cộng đồng, cá nhân

nt

4.

T-DBI-088478-TT

Xác nhận hồ sơ vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh của cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập

nt

5.

T-DBI-088492-TT

Khai thác gỗ hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở

nt