Quyết định 43/2017/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Số hiệu: 43/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của liên Bộ: Công Thương - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI VỚI CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương, cụ thể như sau:

1. Trưởng đơn vị thuộc Sở Công Thương gồm: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Sở.

2. Phó Trưởng đơn vị thuộc Sở Công Thương gồm: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Sở.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng đơn vị thuộc Sở Công Thương là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; là người chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở quản lý trực tiếp, Giám đốc Sở Công Thương, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao phụ trách.

2. Phó Trưởng đơn vị thuộc Sở Công Thương là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; là người giúp Trưởng đơn vị phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị, trước lãnh đạo Sở quản lý trực tiếp, trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng đơn vị vắng mặt, Trưởng đơn vị ủy nhiệm cho một Phó Trưởng đơn vị điều hành các hoạt động của đơn vị.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Công Thương xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Công Thương.

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Điều kiện để bổ nhiệm

1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định.

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

4. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

5. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

6. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

7. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương phải có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

Điều 5. Tiêu chuẩn chung để bổ nhiệm

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; dám nghe, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ.

b) Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng.

đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy của cơ quan; có uy tín, được tập thể công chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm.

2. Năng lực và hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương và các lĩnh vực khác có liên quan.

b) Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh, địa phương; am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực được phân công; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển ngành ở địa phương.

3. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và ngành, lĩnh vực được phân công;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý Nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với vị trí, chức danh bổ nhiệm; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5.

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao.

3. Có thời gian công tác trong ngành Công Thương từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó có ít nhất 02 năm giữ chức vụ Phó Trưởng đơn vị thuộc Sở.

4. Trường hợp điều động từ cơ quan, đơn vị khác sang đơn vị thuộc Sở Công Thương: Là công chức, đang giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh hoặc Trưởng phòng, ban cấp huyện; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5.

2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực được phân công (không kể thời gian tập sự) hoặc có ít nhất 01 năm giữ chức vụ cấp phó phòng của đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

4. Trường hợp điều động từ cơ quan, đơn vị khác sang đơn vị thuộc Sở Công Thương: Là công chức, viên chức đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, ban cấp huyện; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Công Thương, thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm trước khi văn bản này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo thì Sở Công Thương xây dựng kế hoạch và bố trí công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn theo quy định.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh, kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.