Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Số hiệu: 426/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TUYÊN QUANG - PHÚ THỌ KẾT NỐI VỚI CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT; Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021; số 11/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; văn bản số 732/UBND-ĐTXD ngày 08 tháng 3 năm 2022 về bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai); Báo cáo số 8855/BC-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2076/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 31 tháng 3 năm 2022 về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 với nội dung sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư Dự án như sau:

- Tăng tổng mức đầu tư Dự án lên thành 3.712.970 triệu đồng (Ba nghìn, bảy trăm mười hai tỷ, chín trăm bảy mươi triệu đồng); trong đó, giai đoạn 1: 3.253.000 triệu đồng, giai đoạn 2: 459.970 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương; trong đó:

+ Giai đoạn 1: vốn ngân sách trung ương: 2.100.000 triệu đồng (gồm: Giai đoạn 2016 - 2020 là 500.000 triệu đồng; giai đoạn 2021-2025 là 1.600.000 triệu đồng); vốn ngân sách địa phương: 1.153.000 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2: Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (sau năm 2025): 459.970 triệu đồng.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin số liệu và hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

- Chịu trách nhiệm bố trí và sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm đầy đủ, kịp thời để triển khai Dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

- Nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8855/BC-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2021 trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- HĐND, UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành