Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức của Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Tiếp theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (có quy trình nội bộ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Cổng DVC trực tuyến tỉnh (Sở TT&TT);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KS
TT.

CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Quy trình 01: Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định giải quyết theo quy trình xử lý văn bản đến

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mu số 01. Mu giấy tiếp nhn và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mu số 02. Phiếu u cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày (nếu tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày thì chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo)

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên môn xử lý

Lãnh đạo phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ

1/2 ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ:

Công chức phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

 

Về cấp mới chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II:

- Trường hợp đồng ý, công chức tham mưu Tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ;

- Trường hợp không đồng ý, công chức tham mưu dự thảo Văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản trả lời

Về gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Kiểm tra thông tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ.

Chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng II

Về cấp lại/cấp đi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Kiểm tra thông tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ.

Chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng II

Bước 5

- Tổ chức sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng II.

- Thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ để tổ chức đánh giá hồ sơ, tổ chức sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức pháp luật của cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

05 ngày

Văn bản

Bước 6

- Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II.

Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo, nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Lãnh đạo phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ

01 ngày

Dự thảo Văn bản

Bước 7

Xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng II

Bước 8

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ phòng chuyên môn và Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng II

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:

- Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bn đồ hạng II Thời hạn trả kết quả: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Về gia hạn/cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Thời hạn trả kết quả: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lưu ý:

- Mu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, phòng tham mưu phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và tham mưu văn bản xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân.

- Mu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện ở từng bước giải quyết TTHC.

- Mu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Quy trình 02: Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định giải quyết theo quy trình xử lý văn bản đến

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mu số 01. Mu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mu số 02. Phiếu u cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

 

Mu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

 

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày (nếu tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày thì chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo)

 

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên môn xử lý

Lãnh đạo phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ

Giờ hành chính

 

 

Bước 4

- Khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định, phòng chuyên môn có trách nhiệm cung cấp ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

- Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân lý do không cung cấp.

Công chức phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ được giao xử lý hồ sơ

Giờ hành chính

 

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ phòng chuyên môn và Trả kết quả cho cá nhân

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

 

Tổng thi hạn giải quyết TTHC: Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

Lưu ý:

- Mu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, phòng tham mưu Tiếp nhận và Trả kết quả và tham mưu văn bản xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân.

- Mu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.