Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 157/QĐ-UBND (phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn huyện Lục Nam)
Số hiệu: 424/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2015 CỦA UBND TỈNH (PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TÍNH BỒI THƯỜNG GPMB KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NAM)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1377/TTr-TNMT ngày 14/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đính chính năm ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Lục Nam (năm ban hành Quyết định ghi là “2014”, nay đính chính “2015”).

2. Điều chỉnh dòng cuối cùng điểm 3.2 Điều 1 Quyết định nêu trên (giá đất để tính bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại các xã Vô Tranh, Trường Sơn - tuyến nhánh Vô Tranh- Đông Triều) như sau:

- Giá đất ở nông thôn tại Khu vực 2, vị trí 1: 420.000 đồng/m2 (Bốn trăm hai mươi nghìn đồng/mét vuông).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, GT, KT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn