Quyết định 4221/QĐ-UBND năm 2021 phê quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Số hiệu: 4221/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4221/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIU DIỄN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công b thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Th thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại Tờ trình số 340/TTr-SVHTT ngày 16/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Ththao thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- B
í thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Sở TT&.TT;
Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PVP L.T.Lực,
các phòng: TKBT, KGVX, KSTTHC, TH-CB;
- Lưu: VT, KSTTHC(Quyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ TH THAO THÀNH PHHÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên Quy trình

Ký hiệu

Ghi chú

1

Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

QT-01

QT-QLNT 21

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIU DIN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THTHAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. Nội dung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao:

1. Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 (QT-01)

1.

Mục đích:

Quy trình được xây dựng nhằm Quy định trình tự, trách nhiệm xử lý hồ sơ liên quan việc hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và nâng cao hiệu suất, năng lực làm việc của công chức thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

2.

Phạm vi:

Áp dụng đối với Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

Yêu cầu, điều kiện:

- Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

- Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

Cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý nghệ thuật, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này.

3.

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

1. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

2. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19;

3. Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ (Mu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thtướng Chính phủ

x

 

3.3

Số lượng Hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý hồ sơ

 

Tổng thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc. Trong đó thời gian xử lý hồ sơ tại UBND Thành phố là 02 ngày làm việc.

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.5

i tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.6

Lệ phí

 

Không quy định.

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

Tổ chức/công dân

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1/2 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2,

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2

Phân công thụ lý, thẩm định hồ sơ:

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn tiếp nhận, phân loại hồ sơ, phân công chuyên viên thụ lý.

Lãnh đạo phòng QLNT

Hồ sơ

B3

Thụ lý, thẩm định hồ sơ:

- Chuyên viên thụ lý căn cứ các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn...tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cần giải trình và bổ sung thêm, Chuyên viên thụ lý báo cáo Trưởng phòng và dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng xem xét, giải quyết.

Chuyên viên phòng QLNT

1/2 ngày

Hồ sơ, dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người trình UBND cấp tỉnh

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở:

- Nếu hồ sơ trình đã đảm bảo đúng quy định, ký xác nhận hồ sơ, ký nháy dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.

- Nếu hồ sơ trình chưa đủ điều kiện, yêu cầu chuyên viên thụ lý hoàn thiện.

- Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do.

Lãnh đạo phòng QLNT

1/2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt:

- Nếu hồ sơ trình đã đảm bảo đúng quy định, Lãnh đạo sở xem xét hồ sơ trình và ký văn bản trình UBND Thành phố.

- Nếu hồ sơ trình chưa đủ điều kiện, yêu cầu lãnh đạo phòng chuyên môn hoàn thiện.

- Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

B6

Hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang UBND Thành phố.

- Phát hành Văn bản trình UBND Thành phố.

- Chuyển hồ sơ trình sang UBND Thành phố

Bộ phận văn thư - Chuyên viên phòng QLNT

1/2 ngày

B7

- UBND Thành phố xem xét hồ sơ và ký Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ

- Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do.

Lãnh đạo UBND Thành phố

Phòng QLNT

02 ngày

Hồ sơ, Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người

B8

Tiếp nhận kết quả từ Văn phòng UBND Thành phố, chuyn về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở VHTT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày

B9

Vào sổ theo dõi - Trả kết quả cho TCCD - Lưu hồ sơ

 

4.

Biểu mẫu

 

1. Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ (Mu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

(Giấy tiếp nhận h sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin li và hẹn lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; S theo dõi hồ sơ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu số 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ...
TÊN ĐƠN VỊ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

V/v đề nghị hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

 

Kính gửi: …………….(1)……………..

1. Tên đơn vị: ………………………………………………………….

2. Mã số thuế: ………………………………………………………….

3. Loại hình đơn vị: ………………………………………………………….

4. Quyết định thành lập: ………………………………………………………….

5. Địa chỉ liên hệ/Điện thoại/Fax/Email: ………………………………………………………

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT Đ NGHỊ H TRỢ

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/ CCCD/H chiếu

Chức danh nghề nghiệp

số BHXH

Thời gian dừng hot đng
(từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)

Số tài khoản nhận lương (nếu có)

Ngân hàng mở tài khoản

Chữ ký

 

 

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;
- Lưu: ....

……….., ngày …. tháng …. năm …..
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)