Quyết định 418/QĐ-BNV năm 2012 giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số hiệu: 418/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (số lượng biên chế cụ thể của từng tỉnh, thành phố có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức được giao tại Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định cụ thể việc giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

3. Chỉ đạo Sở Nội vụ, các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch để làm cơ sở xác định biên chế công chức năm 2013 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Năm 2012, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Sóc Trăng được giao 2.126 biên chế, trong đó tăng 32 biên chế so với năm 2011, cụ thể như sau:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 biên chế để bổ sung cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Sở Nội vụ: 03 biên chế để bổ sung cho Phòng Công tác thanh niên.

3. Bổ sung cho 14 Sở (Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế): 14 biên chế để thực hiện công tác pháp chế (mỗi Sở 01 biên chế).

4. Phòng Nội vụ của 11 huyện, thành phố: 11 biên chế để tăng cường quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, thanh niên (mỗi Phòng 01 biên chế).