Quyết định 415/QĐ-BCT năm 2022 sửa đổi Quyết định 1972/QĐ-BCT về thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam
Số hiệu: 415/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1972/QĐ-BCT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN TRONG NƯỚC (DAG) VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Công văn số 6548/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam;

Căn cứ các công văn số 3724/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2021 và số 528/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Nhóm DAG Việt Nam trong Hiệp định EVFTA;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Hiệp hội Thang máy Việt Nam (tên viết tắt là VNEA) tại Phụ lục Danh sách thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Hiệp hội Thang máy Việt Nam và các thành viên Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 1972/QĐ-BCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1972/QĐ-BCT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: LĐTBXH, TN&MT, CA, TP,
NG, NV, TC, NN&PTNT;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị: VPB, TCCB, TCĐMDN, PC;
- Lưu: VT, ĐB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên