Quyết định 413/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam để thực hiện dự án: Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang
Số hiệu: 413/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 30/09/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LỤC NAM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH- BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của: UBND huyện Lục Nam tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 08/7/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 350/TTr-TNMT ngày 15/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam với tng diện tích 76,0 ha đất, (bao gồm: Đất trồng lúa và cây hàng năm khác: 43,6 ha; Đất trồng cây lâu năm: 6,7 ha; Đất nuôi trồng thủy sản: 25,0 ha; Đất ở nông thôn: 0,5 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,2 ha) chuyển sang đất công trình năng lượng đthực hiện dự án: xây dựng Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Vị trí: tại thôn Dăm, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Lục Nam có trách nhiệm: công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu; VT, TN.
Thắng.
B
n điện t:
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và ĐT;
- VP UBND tỉnh: PVPĐT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014