Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thống kê không chính xác thuộc lĩnh vực y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
Số hiệu: 412/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỐNG KÊ KHÔNG CHÍNH XÁC THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính do thống kê không chính xác đã được công bố theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính mới / thủ tục hành chính bãi bỏ áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên (có danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

STT

SỐ HỒ SƠ

TÊN TTHC

LÝ DO

1.

T-DBI-194307-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thống kê không chính xác

2.

T-DBI-194311-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thống kê không chính xác

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010