Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: 411/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Đăng Bình
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- P. GTCNXD (Thắng);
- Trung tâm CNTT&TT tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Trang

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

1

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

2

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

 

3

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

a) Đối với chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế đối ngoại

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu

1/4 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên phụ trách xử lý

Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại

1/4 ngày

Bước 4

Thụ lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo báo cáo thẩm định, chuyển lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

- Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.

- Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức thẩm định.

Hồ sơ Đạt: Trường hợp hồ sơ có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến, dự thảo văn bản, giấy tờ có liên quan. Trình lãnh đạo phòng xem xét.

Hồ sơ không đạt: Trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện, yêu cầu Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án.

Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại

10 ngày

Bước 5

Xem xét, trình ký duyệt Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Phòng Kinh tế đối ngoại

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt Báo cáo thẩm định và chuyển Văn thư cơ quan

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Bước 7

Ban hành Báo cáo thẩm định và chuyển đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/4 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Lãnh đạo Văn phòng

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 9

Chuyển phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

Bước 10

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/4 ngày

Bước 11

Thẩm định, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định đầu tư chương trình, dự án

Chuyên viên phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

03 ngày

Bước 12

Phê duyệt, chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

01 ngày

Bước 13

Phê duyệt, trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 14

Ký duyệt Quyết định, chuyển văn thư phát hành

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 15

Ký số và gửi kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 16

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

b) Đối với Dự án không có cấu phần xây dựng: Dự án nhóm B, C

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế đối ngoại

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu

1/4 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên phụ trách xử lý

Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại

1/4 ngày

Bước 4

Thụ lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo báo cáo thẩm định, chuyển lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

- Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.

- Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức thẩm định.

Hồ sơ Đạt: Trường hợp hồ sơ có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến, dự thảo văn bản, giấy tờ có liên quan. Trình lãnh đạo phòng xem xét.

Hồ sơ không đạt: Trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện, yêu cầu Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án.

Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại

03 ngày

Bước 5

Xem xét, trình ký duyệt Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Phòng Kinh tế đối ngoại

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt Báo cáo thẩm định và chuyển Văn thư cơ quan

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Bước 7

Ban hành Báo cáo thẩm định và chuyển đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/4 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Lãnh đạo Văn phòng

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 9

Chuyển phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 10

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/4 ngày

Bước 11

Thẩm định, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định đầu tư chương trình, dự án

Chuyên viên phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

01 ngày

Bước 12

Phê duyệt, chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/2 ngày

Bước 13

Phê duyệt, trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

Bước 14

Ký duyệt Quyết định đầu tư chương trình, dự án và chuyển văn thư phát hành

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 15

Ký số và gửi kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 16

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

2. Thủ tục: Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế đối ngoại

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/4 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên phụ trách xử lý

Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại

1/4 ngày

Bước 4

Thụ lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo báo cáo thẩm định, chuyển Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

- Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.

- Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức thẩm định.

Hồ sơ đạt: Trường hợp hồ sơ có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến, dự thảo văn bản, giấy tờ có liên quan. Trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Hồ sơ không đạt: Trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện, yêu cầu Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án.

Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại

19 ngày

Bước 5

Xem xét, trình ký duyệt Tờ trình

Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt Tờ trình và chuyển Văn thư cơ quan

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

Bước 7

Ban hành Tờ trình và chuyển đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/4 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 9

Chuyển phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 10

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/2 ngày

Bước 11

Xử lý hồ sơ, xem xét Báo cáo thẩm định và dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án

Chuyên viên phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

04 ngày

Bước 12

Phê duyệt, chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/2 ngày

Bước 13

Phê duyệt, trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 14

Ký duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và chuyển cho Văn thư cơ quan

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 15

Ký số và gửi kết quả thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 16

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày

3. Thủ tục: Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 2

Chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế đối ngoại

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/4 ngày

Bước 3

Chuyển chuyên viên phụ trách xử lý

Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại

1/4 ngày

Bước 4

Thụ lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo báo cáo thẩm định, chuyển lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

- Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.

- Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức thẩm định.

Hồ sơ đạt: Trường hợp hồ sơ có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến, dự thảo văn bản, giấy tờ có liên quan. Trình lãnh đạo phòng xem xét.

Hồ sơ không đạt: Trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện, yêu cầu Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án.

Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại

10 ngày

Bước 5

Xem xét, trình ký duyệt Tờ trình

Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại

01 ngày

Bước 6

Ký duyệt Tờ trình và chuyển Văn thư cơ quan

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

Bước 7

Ban hành Tờ trình và chuyển đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/4 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 9

Chuyển phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

Bước 10

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/4 ngày

Bước 11

Xử lý hồ sơ, xem xét Báo cáo thẩm định và dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án

Chuyên viên phòng phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

03 ngày

Bước 12

Phê duyệt, chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt

Lãnh đạo phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng

1/2 ngày

Bước 13

Phê duyệt, trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 14

Ký duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án và chuyển cho Văn thư cơ quan

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày

Bước 15

Ký số và gửi kết quả thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/4 ngày

Bước 16

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày