Quyết định 410/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 410/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 52/BVHTTDL-GĐ ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL);
- TT.TU, TT.HĐNDT;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo VL, Đài PTTHVL;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.04.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-UBND, ngày 07/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 52/BVHTTDL-GĐ ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Đảm bảo gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc; Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, của cộng đồng và cá nhân là nhân tố quyết định sự thành công trong công tác gia đình.

- Giáo dục, xây dựng gia đình, kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đời sống gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần người cao tuổi và bảo vệ trẻ em.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác gia đình

- Các cấp, các ngành xem công tác gia đình là nhiệm vụ cần chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục; có biện pháp cụ thể trong phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, chăm sóc người cao tuổi trong từng gia đình.

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; điều chỉnh, đổi mới Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp tình hình thực tế.

- Triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành; đồng thời bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác gia đình theo các văn bản quy định.

- Tổng kết Chương trình phối hợp cơ quan có liên quan trong việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn đối với Trưởng ấp, khóm, khu phố; Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình đối với Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

3. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Công văn số 752/UBND-VX ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng triển khai giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình tại địa phương; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực gia đình; xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực gia đình và trường hợp dung túng, bao che hành vi bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021- 2025 và báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong báo cáo kết quả kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 15/5 đến 30/6) và hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Thực hiện tốt công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tiếp tục củng cố, duy trì, triển khai nhân rộng Mô hình can thiệp Phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của rượu, bia; các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và hình thức xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác gia đình

- Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.…

- Tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình; tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nhận thức rõ gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về gia đình; đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tiêu chí ứng xử trong gia đình, chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể:

- Tuyên truyền cổ động trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, pa nô…Truyền thông đại chúng báo, đài: Tờ tin văn hóa, trang thông tin điện tử; phát loa truyền thanh; phóng sự truyền hình… đẩy mạnh tuyên truyền Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022: “Yêu thương và Chia sẻ”; Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”.

- Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tuyên truyền miệng về các hoạt động thuộc lĩnh vực gia đình: tổ chức Hội thi, hội thảo, hội nghị, tọa đàm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

- Tuyên truyền Tổng đài điện thoại hotline 0237.801999 hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tổ chức lồng ghép tuyên truyền chủ đề và thông điệp truyền thông cho Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Truyền thông, tuyên truyền trực tiếp đến nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực và có nguy cơ gây ra bạo lực gia đình; truyền thông trong quần chúng nhân dân, công nhân lao động, học sinh - sinh viên, hội viên các đoàn thể...

5. Công tác phối hợp liên ngành

- Các cơ quan có liên quan và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh chủ động có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan theo lĩnh vực phụ trách phù hợp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác gia đình được phân công. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ: giáo dục đời sống gia đình; tiêu chí ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; chăm sóc bảo vệ, giáo dục trẻ em trong gia đình…

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp cơ quan liên quan thực hiện Chương trình đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện báo cáo hàng năm và đột xuất về công tác gia đình theo quy định.

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát

Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp chú trọng tổ chức kiểm tra hoạt động công tác gia đình theo quy định và đột xuất theo yêu cầu. Trong đó, Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã cần quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh

- Chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương có kế hoạch cụ thể thực hiện các hoạt động trọng tâm của Kế hoạch công tác gia đình năm 2022.

- Hướng dẫn và lập kế hoạch tổ chức hoạt động các ngày kỷ niệm về gia đình: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày gia đình Việt Nam 28/6 - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

- Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình, chiến lược và các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác gia đình cho đội ngũ thực hiện công tác gia đình các cấp theo hình thức phù hợp.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động công tác gia đình cấp huyện, xã; Tổng hợp số liệu thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2007 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình trên phạm vi toàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Duy trì, triển khai nhân rộng Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động: Hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Chương trình giáo dục đời sống gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn của tỉnh và phối hợp với Sở Tài chính cân đối kinh phí để thực hiện.

3. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí theo khả năng ngân sách, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện công tác gia đình theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các ngành có liên quan, các địa phương về bố trí kinh phí thực hiện công tác gia đình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục về vị trí, vai trò tầm quan trọng của gia đình; về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với tâm lý từng cấp học.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật về nông nghiệp; phát huy hệ thống dịch vụ ở nông thôn đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ, chế biến và tiêu dùng để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, chương trình giải quyết việc làm và dạy nghề, các chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; chính sách bảo trợ xã hội; chăm sóc người cao tuổi; chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt trẻ em trong các gia đình có bạo lực, gia đình đơn thân, gia đình khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Cộng tác viên bảo trợ xã hội và Cộng tác viên trẻ em.

- Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi.

- Chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Tư pháp

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho cơ sở.

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho người bị bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn và kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải liên quan đến gia đình ở cơ sở; Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải để nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai lớp tập huấn về tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình và nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình định kỳ hàng năm cho cán bộ xã, phường, thị trấn.

8. Sở Y tế

- Chủ trì hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình. Thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân bạo lực gia đình.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tuyên truyền đạo đức lối sống, giáo dục về phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các đề tài, dự án ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hộ gia đình.

11. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ động, phối hợp cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về Hôn nhân và gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết Kế hoạch phối hợp số 36/KHPH-SVHTTDL-BDT ngày 17/4/2018 thực hiện Chương trình về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh.

12. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ việc do bạo lực gia đình theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ bạo lực gia đình, đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình; nhân rộng Mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp cung cấp số liệu thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm xử lý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo theo quy định.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý tăng cường phổ biến, quán triệt các chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình, về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan, đơn vị mình.

- Chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan lồng ghép tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở nơi đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ.

14. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp hỗ trợ cung cấp số liệu thống kê về án hôn nhân gia đình, các vụ án ly hôn có yếu tố bạo lực gia đình, ly hôn có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi quản lý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

- Tăng cường phối hợp đưa nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong Bản tin công tác tư tưởng nhằm phát huy tính gương mẫu cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ chủ chốt; cấp ủy chi bộ các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và huyện, thành phố các văn bản của Trung ương về công tác gia đình.

16. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác gia đình, về phòng chống bạo lực gia đình; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; khuyến khích, vận động hội viên tham gia Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lồng ghép đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, ứng xử trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến người dân và hộ gia đình trên địa bàn.

- Tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực tham gia hoạt động các ngày kỷ niệm về gia đình: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

17. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các ngày kỷ niệm về gia đình: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Tháng Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

- Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; ứng xử trong gia đình; biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình…

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch công tác gia đình năm 2022 và bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại địa phương.

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tại địa phương để hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành cùng cấp về công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm về Gia đình: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 trên địa bàn và tham gia các hoạt động theo kế hoạch của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu thập, tổng hợp số liệu thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến gia đình, về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chăm sóc y tế nạn nhân bạo lực gia đình và tăng cường hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực gia đình; thực hiện các chế độ báo cáo theo đúng quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động công tác gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bố trí trong nguồn kinh phí ngân sách tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động công tác gia đình của các cơ quan, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố, do các cơ quan, đơn vị lập dự toán trong hoạt động của đơn vị hàng năm theo phân cấp ngân sách.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp: thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình xây dựng kế hoạch hoạt động kèm dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện các hoạt động về công tác gia đình.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.