Quyết định 4080/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 4080/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4080/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN BẢO YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 565/TTr-STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 và của UBND huyện Bảo Yên tại Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Yên với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thửa đất có diện tích 20,406 ha (Bao gồm: Đất trồng lúa 0,432 ha; đất trồng cây hàng năm khác 8,469 ha; đất trồng cây lâu năm 6,933 ha; đất ở tại nông thôn 0,215 ha và đất chưa sử dụng 4,357 ha) tại thôn Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

(có sơ đồ trích đo thửa đất kèm theo)

2. Bổ sung thửa đất trên với diện tích 20,406 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Yên, để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016 theo quy định.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt UBND huyện Bảo Yên có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND xã Thượng Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hưng;
- Như Điều 3;
- UBND huyện Bảo Yên (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Lưu: VT, KTHoàng, TNMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

ĐỒ V TRÍ ĐỀ NGH ĐIU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT B SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐT NĂM 2016

ĐỊA CHỈ: THÔN MAI ĐÀO, XÃ THƯỢNG HÀ, HUYỆN BẢO YÊN
(Sơ đồ này kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)