Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022-2026
Số hiệu: 408/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg , ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND , ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 131/TTr-SNV ngày 28/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU (báo cáo);
- CT, PCT. UBT;
- LĐ VP. UBT;
- Sở Tài chính;
- Ban TCDNC;
- Lưu: VT, 2.06.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 07/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg , ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo vững về chuyên môn nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc tổ chức bồi dưỡng phải đúng quy định, đúng đối tượng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phải đảm bảo bám sát nhu cầu cán bộ, công chức và tình hình thực tế của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh; cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Dân vận cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã.

III. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ cụ thể

a) Bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Bồi dưỡng kỹ năng thực tế xử lý các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

c) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo yêu cầu vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

d) Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể:

- 100% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh.

- 80% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp huyện.

- 80% cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện.

- 80% cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã.

2. Nội dung bồi dưỡng theo từng đối tượng

a) Đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch chiêu sinh hàng năm do Bộ Nội vụ tổ chức.

b) Đối với công chức cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức bồi dưỡng hàng năm, như sau:

- Số lớp: 05 lớp (mỗi năm 01 lớp).

- Số lượng: Dự kiến 680 lượt người tham dự (hàng năm dự kiến có 136 lượt người tham dự/lớp).

- Đơn vị phối hợp tổ chức bồi dưỡng: Các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.

c) Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã: do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức bồi dưỡng hàng năm, như sau:

- Số lớp: Dự kiến 05 lớp (mỗi năm 01 lớp).

- Số lượng: Dự kiến 1.070 lượt người tham dự (hàng năm dự kiến có 214 lượt người tham dự/lớp).

- Đơn vị phối hợp tổ chức bồi dưỡng: Các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện việc bồi dưỡng được bố trí từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm và tổ chức thực hiện bồi dưỡng đối với: công chức cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bồi dưỡng được giao theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả.

2. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện

Tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác tôn giáo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; cán bộ, công chức được lựa chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch này đến Ủy ban dân dân các xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng./.