Quyết định 4078/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 4078/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4078/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN SI MA CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 572/TTr-STNMT ngày 10/11/2016; của UBND huyện Si Ma Cai tại các văn bản số 156/TTr-UBND ngày 20/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đối với thửa đất đối với thửa đất có diện tích 455,0 m2 tại thôn Cán Chư Sử, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai từ đất giao thông sang đt thương mại, dịch vụ; cụ th như sau:

- Vị trí, ranh giới thửa đất tại: Thôn Cán Chư Sử, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Ranh giới điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đưc xác định theo sơ đ kèm theo;

- Tổng diện tích thửa đất là 455,0 m2.

- Loại đất hiện trạng: Đất giao thông.

- Mục đích sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch: Đất thương mại, dịch vụ (Xây dựng Trạm quản lý vận hành và thu tiền điện xã Cán Cấu).

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt, UBND huyện Si Ma Cai có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điu chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai; Chủ tịch UBND xã Cán Cấu; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hưng;
- Như Điều 3;
- UBND huyện Si Ma Cai (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHSDĐ ĐẾN NĂM 2020 B SUNG KHSDĐ NĂM 2016 HUYỆN SI MA CAI

ĐỊA ĐIỂM: THÔN CÁN CHƯ SỬ, XÃ CÁN CẤU, HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI
(
Kèm theo Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)