Quyết định 4077/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 4077/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4077/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN BÁT XÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 571/TTr-STNMT ngày 10 tháng 11 năm 2016 và của UBND huyện Bát Xát tại Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bát Xát với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thửa đất có diện tích 2,41 ha (Bao gồm: Đất rừng sản xuất 0,01 ha; đất trồng cây lâu năm 2,14 ha; đất bãi rác 0,1 ha; đất suối 0,11 ha và đất chưa sử dụng 0,05 ha) tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Thường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

(có sơ đồ trích đo thửa đất kèm theo)

2. Bổ sung thửa đất trên với diện tích 2,41 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bát Xát, để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016 theo quy định.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hưng;
- Như Điều 3;
- UBND huyện Bát Xát (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHSDĐ ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KHSDĐ NĂM 2016 HUYỆN BÁT XÁT

ĐỊA ĐIỂM: THÔN PHỐ MỚI 2, XÃ TRỊNH TƯỜNG, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 4077/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)