Quyết định 405/QĐ-VPCP năm 2012 điều chỉnh thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Số hiệu: 405/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 28/02/2013

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 405/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính như sau:

1. Ông Nicolas Audier, Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, Ủy viên (thay ông Alain Cany).

2. Ông Alain Cany, Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký, các nhóm công tác của Hội đồng và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTg CP, các Phó TTg (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hành Chính sách xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ