Quyết định 4044/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hà Nội
Số hiệu: 4044/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4044/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính về phòng không nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính ph về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23 tháng 01 năm 2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân;

Xét đề nghị của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại Tờ trình s1669/TTr-BTL ngày 13 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gm:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thđô Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Ông Phạm Xuân Bình, Thiếu tướng, Phó Giám đc Công an Thành ph, Phó Trưởng ban;

- Ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạchĐầu tư, Phó Trưởng ban.

3. Ủy viên:

- Ông Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Ông Nguyễn Duy Phong, Phó Giám đốc S Tài chính;

- Ông Phùng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Ông ChXuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao;

- Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Trần Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Ngô Quý Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

- Bà Phạm Thị Xuân Mai, Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố;

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Du lịch;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Đại tá, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố;

- Ông Bùi Trọng Quỳnh, Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Ông Kiều Đăng Tuấn, Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Ông Thái Tâm Tứ, Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Ông Vũ Đình Hưng, Đại tá, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Ông Mai Trung Tuyến, Đại tá, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Ông Nguyễn Văn Tám, Đại tá, Chủ nhiệm Phòng không, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

* Ủy ban nhân dân Thành phố mời lãnh đạo các đơn vị sau tham gia là Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hà Nội, gm:

- Ông Nguyễn Văn Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;

- Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội;

- Bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng con du của Ủy ban nhân dân Thành phố, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm đối với các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo và quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Thành phố:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dn, ch đo của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo và xem xét, quyết định vphương hướng, nhiệm vụ phòng không nhân dân trên địa bàn Thành phố;

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;

3. Chu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung phòng không nhân dân của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

4. Chỉ đo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Thành phố phối hợp vi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động phòng không nhân dân;

5. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng không nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch, t chc huấn luyện nghip vụ về chuyên môn phòng không nhân dân cho các đi tượng và tổ chc tuyên truyền, vận động qun chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng không nhân dân;

6. Có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc trin khai, tổ chức hoạt động phòng không nhân dân;

7. Tổ chức diễn tập, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị giải quyết khiếu nại, t cáo, xlý vi phạm pháp luật về phòng không nhân dân và tng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng không nhân dân lên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp trên theo quy định;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

1. Là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hà Nội, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử dụng b máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Thành phố;

2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp quận, huyn, thị xã và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Thành phvề kết quả chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động phòng không nhân dân ở các cơ quan, tổ chức và các địa phương.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Thành phố tch t ngun ngân sách thành phố Hà Nội và do ngân sách Trung ương bảo đảm được b trí trong dự toán ngân sách quốc phòng thường xuyên hng năm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đu bãi b.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Ni, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các qun huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo PKND TW;
- Bộ Quốc phòng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- VPUBND TP: CVP, PCVP P.C.Công, NC, TH, TKBT;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân Ban hành: 09/09/2015 | Cập nhật: 14/09/2015