Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích thành phố Hà Nội
Số hiệu: 4016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 1617/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND Thành phố phân công tạm thời công tác thành viên UBND Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3108/TTr-SYT ngày 14/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích thành phố Hà Nội, gm các ông, bà có tên sau:

* Trưởng ban:

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

* Phó Trưởng ban:

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế.

* Ủy viên:

1. Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;

2. Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

3. Bà Dương Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội;

4. Bà Lê Kim Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội;

5. Ông Nguyễn Văn Dung - Phó Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

7. Ông Nguyễn Duy Phong - Phó Giám đốc Sợ Tài chính;

8. Ông Nguyễn Tiến Học - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

9. Ông Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

10. Ông Hoàng Nam Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

11. Ông Hà Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

12. Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Ông Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

14. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội;

15. Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

16. Ông Trần Đức Hải - Phó Giám đốc Sở Du lịch;

17. Ông Đặng Văn Bất - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

18. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội;

19. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Chủ nhiệm Quân Y, Bộ Tư lệnh Thủ đô;

20. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

21. Bà Mai Thị Kim Thoa - Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội mới;

22. Ông Nguyễn Ngọc Việt - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội;

23. Ông Trương Hán Phu - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

* Tổ Thư ký:

1. Ông Vũ Cao Cương, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Duy Thụy - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường Hà Nội;

3. Ông Nguyễn Anh Quang - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hà Nội.

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích thành phố Hà Nội có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích thành phố Hà Nội; Chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích.

- Triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống tai nạn, thương tích theo chỉ đạo của trung ương và UBND Thành phố.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tai nạn, thương tích báo cáo UBND Thành phố và Ban chỉ đạo Quốc gia đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này chấm dứt hiệu lực.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ;
- TTrực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: Các Phó Chánh Văn phòng; Phòng: KGVX, ĐT, KT, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT
, KGVXTnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung