Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy định về công nhận ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Lữ Văn Hùng
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ẤP, KHU VỰC, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc công nhận ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Hà Nội-TP. HCM);
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Văn Hùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ẤP, KHU VỰC, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, phân loại, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Ấp, khu vực.

2. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã).

3. Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt, công nhận ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét duyệt, công nhận ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được thực hiện mỗi năm một lần và chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn.

2. Việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho ấp, khu vực, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo sự phân công, phân cấp.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, theo sự phân công, phân cấp.

Điều 5. Mốc thời gian đánh giá phân loại

1. Đối với ấp, khu vực mốc thời gian từ ngày 21 tháng 9 năm trước đến ngày 20 tháng 9 năm sau; xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp mốc thời gian tính từ ngày 21 tháng 10 năm trước đến 20 tháng 10 năm sau.

2. Đối với nhà trường mốc thời gian tính từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.

Điều 6. Tiêu chí để công nhận ấp, khu vực đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

1. Hàng năm cấp ủy Đảng có Nghị quyết, ấp, khu vc có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng ấp, khu vực “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình tự quản về an ninh, trật tự ấp, khu vực.

3. Không để xảy ra các hoạt động sau:

a) Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

c) Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị, gây rối an ninh, trật tự.

d) Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ Nhân dân; khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

4. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác bao gồm:

a) Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác so với năm trước.

b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên và không có công dân của ấp, khu vực (kể cả có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú) phạm tội nghiêm trọng. Nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

c) Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm) trên địa bàn.

d) Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của ấp, khu vực (công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú) gây ra ở địa bàn.

5. Công an viên phụ trách ấp, Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có Công an viên, Bảo vệ dân phố, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Điều 7. Tiêu chí để công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

1. Hàng năm, Đng ủy có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Đạt các tiêu chí theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 6 Quy định này.

3. Hàng năm, Công an xã, phường, thị trấn, Bảo vệ dân phố, phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Có 70% số ấp, khu vực trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Điều 8. Tiêu chí để công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

3. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công, lãn công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật Nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội...) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Điều 9. Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc) nhà trường có kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường - chính quyền địa phương - gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.

3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, bãi khóa, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, tổ, bộ môn...) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Điều 10. Trình tự, thủ tục, thời gian và hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

1. Đối với ấp, khu vực

a) Trình tự, thủ tục, thời gian:

- Ấp, khu vực đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây viết tắt là BCĐ phong trào cấp xã) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- Trưởng ấp, khu vực chủ trì cuộc họp cùng Bí thư Chi bộ Đảng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng và Công an viên phụ trách ấp, Cảnh sát khu vực, Bảo vệ dân phố để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng ấp, khu vực đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành hồ sơ đề nghị gửi về Thường trực BCĐ phong trào cấp xã trước ngày 25 tháng 10 hàng năm (Công an xã là cơ quan Thường trực BCĐ phong trào cấp xã).

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận ấp, khu vực đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, BCĐ phong trào cấp xã có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, thẩm định (có biên bản kiểm tra, kèm bản điểm phân loại); Thường trực BCĐ phong trào cấp xã có trách nhiệm thẩm định xem xét hồ sơ đề nghị công nhận ấp, khu vực và báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, Quyết định công nhận ấp, khu vực đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” chậm nhất ngày 10 tháng 11 hàng năm.

b) Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của ấp, khu vực.

- Báo cáo kết quả xây dựng của ấp, khu vực, có chữ ký của Trưởng ấp, khu vực.

- Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Biên bản cuộc họp bình xét và đề nghị công nhận (Ban Chỉ đạo cấp xã) và các tài liệu có liên quan (nếu có).

2. Đối với xã, phường, thị trấn

a) Trình tự, thủ tục, thời gian:

- Xã, phường, thị trấn có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là BCĐ phong trào cấp huyện) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- BCĐ phong trào xã, phường, thị trấn chủ trì cuộc họp cùng Bí thư cấp ủy Đảng để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cấp xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành hồ sơ đề nghị gửi về Thường trực BCĐ phong trào cấp huyện trước ngày 25 tháng 10 hàng năm.

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, BCĐ phong trào cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra (có biên bản kiểm tra), thẩm định hồ sơ. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực BCĐ phong trào cấp tỉnh (qua Công an tỉnh), BCĐ phong trào cấp huyện báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” chậm nhất ngày 10 tháng 11 hàng năm.

b) Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Báo cáo kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn, có chữ ký của Chủ tịch UBND cấp xã;

- Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Biên bản cuộc họp của đơn vị trình, đề nghị công nhận và các tài liệu liên quan (nếu có).

3. Đối với cơ quan, doanh nghiệp

a) Trình tự, thủ tục, thời gian:

- Cơ quan, doanh nghiệp đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với BCĐ phong trào cùng cấp trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý, để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành thủ tục, hồ sơ gửi về Thường trực BCĐ phong trào cấp huyện (đối với cơ quan, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện); Thường trực BCĐ phong trào cấp tỉnh (đối với cơ quan, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh) trước ngày 25 tháng 10 hàng năm.

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, BCĐ phong trào cấp huyện (đối với cơ quan, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện); BCĐ phong trào cấp tỉnh (đối với cơ quan, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh) có trách nhiệm tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra); và Thường trực BCĐ phong trào cấp huyện, cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” chậm nhất ngày 10 tháng 11 hàng năm.

b) Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của cơ quan, doanh nghiệp.

- Báo cáo kết quả xây dựng của cơ quan, doanh nghiệp có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp.

- Biên bản cuộc họp của đơn vị trình, đề nghị công nhận (BCĐ phong trào cấp huyện, tỉnh) và các tài liệu có liên quan (nếu có).

4. Đối với nhà trường

a) Trình tự, thủ tục, thời gian:

- Nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với BCĐ phong trào cùng cấp sau ngày khai giảng năm học 15 ngày.

- Người đứng đầu nhà trường chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý, để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành thủ tục, hồ sơ gửi về Thường trực BCĐ phong trào cấp xã (đối với các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã); cấp huyện (đối với các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện); cấp tỉnh (đối với các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh) sau ngày tổng kết năm học 15 ngày.

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, BCĐ phong trào cấp xã (đối với các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã); cấp huyện (đối với các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện); cấp tỉnh (đối với các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh) có trách nhiệm tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra); và Thường trực BCĐ phong trào cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” chậm nhất ngày 20 tháng 7 hàng năm.

b) Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của nhà trường.

- Báo cáo kết quả xây dựng của nhà trường có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu nhà trường.

- Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Biên bản cuộc họp của đơn vị trình, đề nghị công nhận (BCĐ phong trào cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) và các tài liệu có liên quan (nếu có).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phong trào

Ban Chỉ đạo phong trào các cấp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện tốt Quy định này. Đồng thời, hàng năm phải có kế hoạch kiểm tra, hướng dn thực hiện và nâng cao chất lượng xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Công an tỉnh) phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt động cho việc xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện đến tận cơ sở, hệ thống ngành và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu xây dựng mẫu đăng ký và mẫu quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Kết quả công nhận ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là kết quả phân loại, đề nghị xét khen thưởng hàng năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời là căn cứ để xét, công nhận các danh hiệu khác có liên quan đến tiêu chí an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm về nguyên tắc, quy định xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào (Công an tỉnh) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.