Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 3979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3979/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2742/TTr-SGD&ĐT ngày 08/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Ngày tựu trường các cấp học, ngành học sớm nht ngày 01/8/2016, muộn nhất ngày 25/8/2016.

2. Ngày khai giảng: Thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng sáng ngày 05/9/2016.

3. Kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2017. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

4. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2017.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 trước ngày 31/7/2017.

7. Ngày bt đu, ngày kết thúc học kỳ I; học kỳ II và kết thúc năm học:

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HKI

Ngày kết thúc HKI

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

06/9/2016 (Thứ Ba)

06/01/2017 (Thứ Sáu)

09/01/2017 (Thứ Hai)

10/01/2017 (Thứ Ba)

19/5/2017 (Thứ Sáu)

25/5/2017 (Thứ Năm)

Tiểu học

06/9/2016 (Thứ Ba)

06/01/2017 (Thứ Sáu)

09/01/2017 (Thứ Hai)

10/01/2017 (Thứ Ba)

19/5/2017 (Thứ Sáu)

25/5/2017 (Thứ Năm)

THCS, THPT

15/8/2016 (Thứ Hai)

24/12/2016 (Thứ Bảy)

26/12/2016 (Thứ Hai)

27/12/2016 (Thứ Ba)

15/5/2017 (Thứ Hai)

25/5/2017 (Thứ Năm)

GDTX

29/8/2016 (Thứ Hai)

24/12/2016 (Thứ Bảy)

26/12/2016 (Thứ Hai)

27/12/2016 (Thứ Ba)

15/5/2017 (Thứ Hai)

25/5/2017 (Thứ Năm)

(Ngành học giáo dục chuyên nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản liên quan).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 tại Quyết định này; đề xuất UBND Thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điều 5, Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- VPUB: Các Phó Chánh Văn phòng;
Phòng: KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX
chien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
N
gô Văn Quý