Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 386/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN GIẢI NGÂN THỎA THUẬN VAY CHÍNH PHỦ ĐỨC CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA; HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN SẢN - NHI VÀ NÂNG CẤP KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÁC BỆNH VIỆN HUYỆN SƠN HÒA, ĐỒNG XUÂN, TÂY HÒA VÀ TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản s 2474/BTC-QLN ngày 15 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức (ký ngày 31 tháng 10 năm 2013) cho Dự án Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn với Nhà tài trợ theo quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện Dự án và kết thúc giải ngân Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Thanh toán toàn bộ chi phí cam kết phát sinh trong thời gian gia hạn Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Như Điều 4;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, Q
HQT (2). NL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phm Bình Minh