Quyết định 382/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời hạn rót vốn, thời gian sử dụng vốn của các Thỏa ước vay, viện trợ với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ninh Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ
Số hiệu: 382/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN RÓT VỐN, THỜI GIAN SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC THỎA ƯỚC VAY, VIỆN TRỢ VỚI CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI NINH BÌNH, HÀ TĨNH, CẦN THƠ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản s 2327/BCT-QLN ngày 10 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo Văn bản bổ sung để gia hạn thời gian rót vốn và thời gian sử dụng vốn của các Thỏa ước đối với Tiểu Dự án Cần Thơ, không thay đổi với các tiểu dự án của tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Tĩnh, như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

Điều 2. Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục đối ngoại với AFD để ký kết Văn bản bổ sung gia hạn các Thỏa ước và để phân bổ 33.333 EUR từ nguồn dự phòng vốn viện trợ cho Tiểu Dự án Cần Thơ.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ: cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Dự án bảo đảm hoàn thành giải ngân nguồn vốn từ các Thỏa ước vay, viện trợ từ AFD trong thời hạn rót vốn, thời hạn sử dụng vốn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gia hạn, đảm bảo hiệu quả Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong trường hợp không hoàn thành Dự án đúng thời hạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (kèm 2327);
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2b).ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.