Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số hiệu: 38/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH; CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1875/TTr-SVHTT&DL ngày 16 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Các tuyên truyền viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Định mức hoạt động:

TT

Nội dung

Các chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện, thành phố

1

Số buổi hoạt động trong năm

120 buổi

100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

01 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

12 tài liệu

8 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở

02 lớp

01 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

06

chương trình

04

chương trình

3. Các nội dung chi và mức chi đặc thù:

3.1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập như sau:

STT

NỘI DUNG

MỨC CHI

I

Bồi dưỡng tập luyện chương trình mới (Số buổi tập tối đa 10 buổi/chương trình)

1

Trung tâm văn hóa tỉnh

50,000 đồng/người/buổi

2

Trung tâm Văn hóa các huyện, TP

40,000 đồng/người/ buổi

II

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động

1

Trung tâm văn hóa tỉnh

Bồi dưỡng vai diễn chính

90,000 đồng/ người/buổi

Bồi dưỡng vai diễn khác

70,000 đồng/người/buổi

2

Trung tâm Văn hóa các huyện, Thành phố

Bồi dưỡng vai diễn chính

85,000 đồng/ người/buổi

Bồi dưỡng vai diễn khác

65,000 đồng/ người/buổi

3.2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế: Thực hiện theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước (sự nghiệp Văn hóa - Thông tin) theo phân cấp quản lý ngân sách của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo; Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (HA 35b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy