Quyết định 3765/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Số hiệu: 3765/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3765/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6874-2:2014
ISO 11114-2:2013

Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa - Phần 2: Vật liệu phi kim loại.

2.

TCVN 10359:2014
ISO 11621:1997

Chai chứa khí - Quy trình thay đổi khí chứa.

3.

TCVN 10360:2014
ISO 14246:2014

Chai chứa khí - Van chai - Kiểm tra và thử nghiệm trong chế tạo.

4.

TCVN 10361:2014
ISO 11623:2002

Chai chứa khí di động - Kiểm tra và thử định kỳ các chai chứa khí bằng vật liệu composit.

5.

TCVN 10362:2014
ISO 7866:2012

Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm không hàn, nạp lại được - Thiết kế, cấu tạo và thử nghiệm.

6.

TCVN 10363:2014
ISO 6406:2005

Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép không hàn - Kiểm tra và thử định kỳ.

7.

TCVN 10364:2014
ISO 13088:2011

Chai chứa khí - Cụm chai chứa axetylen - Điều kiện nạp và kiểm tra khi nạp.

8.

TCVN 10365:2014
ISO 11120:1999

Chai chứa khí - Ống thép chứa khí không hàn, nạp lại được có dung tích nước từ 150L đến 3000L - Thiết kế, cấu tạo và thử nghiệm.

9.

TCVN 10366:2014
ISO/TR 14600:2000

Chai chứa khí - Hệ thống phù hợp chất lượng quốc tế - Quy tắc cơ bản.

10.

TCVN 10367:2014
ISO 13769:2007

Chai chứa khí - Ghi nhãn

11.

TCVN 10368:2014
ISO 3500:2005

Chai chứa khí - Chai chứa CO2 bằng thép không hàn dùng cho thiết bị chữa cháy cố định trên tàu thủy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh