Quyết định 3718/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 3718/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 61/TTr-SCT ngày 26 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty xăng dầu Phú Khánh, Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 3, các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo chỉ đạo của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Từ đó, phát triển sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG

1. Lộ trình thực hiện

a) Xăng sinh học E5:

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai phân phối xăng sinh học E5 lưu hành cùng với xăng Ron 92 và Ron 95.

b) Xăng sinh học E10:

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai phân phối xăng sinh học E10.

c) Khuyến khích áp dụng:

Trong thời gian chưa thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn theo lộ trình, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, phối chế và kinh doanh xăng E5, E10.

2. Đối tượng thực hiện

a) Tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ theo lộ trình nêu trên.

b) Các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành tỉnh liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, dự trữ nhằm phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng quy định hiện hành. Kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung thực hiện

a) Tổ chức phổ biến Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học, tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

c) Tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

a) Có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tham gia phân phối xăng E5, E10.

c) Phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối và các cơ quan truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng E5, E10 đến người tiêu dùng theo Kế hoạch này.

d) Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng cấp, cải tạo cột bơm, bồn bể,... theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; đồng thời, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả lộ trình phân phối xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời.

e) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng E5, E10 theo lộ trình tại Kế hoạch này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

b) Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

a) Các doanh nghiệp đầu mối: Công ty xăng dầu Phú Khánh, Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 3:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

- Báo cáo năng lực cung cấp xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) trên địa bàn tỉnh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xăng E5 cho các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối.

- Hỗ trợ các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối về kỹ thuật để chuyển đổi sang bán xăng E5 (sục rửa bồn bể, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, chỉnh trang cửa hàng, bảng hiệu bán sản phẩm E5).

- Thông báo, hướng dẫn cụ thể về các chính sách phân phối xăng E5, E10 của doanh nghiệp đầu mối.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng xăng sinh học E5, E10 đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

b) Các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh căn cứ theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

- Chủ động và phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo sửa chữa cột bơm, bồn bể, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng... để thực hiện theo Kế hoạch này.

- Định kỳ 03 tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Công thương tổng hợp, báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

4. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 (trước mắt là xăng E5) và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 đến các tổ chức và người dân biết, tham gia hưởng ứng; đồng thời, tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng E5, E10 tại địa phương.

Kế hoạch này được cập nhật và điều chỉnh theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở Công thương tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.