Quyết định 3713/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Số hiệu: 3713/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3713/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 16 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây

1

TCVN 7121:2014
ISO 3376:2011

Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền kéo và độ giãn dài;

2

TCVN 7427-1:2014
ISO 5403-1:2011

Da - Xác định độ bền nước của da mềm dẻo - Phần 1: Phương pháp nén thẳng lặp đi lặp lại (máy đo độ thẩm thấu);

3

TCVN 7427-2:2014
ISO 5403-2:2011

Da - Xác định độ bền nước của da mềm dẻo - Phần 2: Phương pháp nén góc lặp đi lặp lại (Maeser);

4

TCVN 10449:2014
ISO 11642:2012

Da - Phép thử độ bền màu - Độ bền màu với nước;

5

TCVN 10450:2014
ISO 11644:2009

Da - Phép thử độ kết dính của lớp trau chuốt;

6

TCVN 10451:2014
ISO 14931:2004

Da - Hướng dẫn lựa chọn da để may trang phục (trừ da lông);

7

TCVN 10452:2014
ISO 16131:2012

Da - Các đặc tính của da bọc đệm - Lựa chọn da cho đồ nội thất;

8

TCVN 10453:2014
ISO 17074:2006

Da - Phép thử cơ lý - Xác định khả năng kháng cháy theo phương ngang;

9

TCVN 10454:2014
ISO 17228:2005

Da- Phép thử độ bền màu- Thay đổi màu với lão hóa gia tốc;

10

TCVN 10455:2014
ISO 17229:2002

Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ hấp thụ hơi nước;

11

TCVN 10456:2014
ISO 17230:2006

Da - Phép thử cơ lý - Xác định áp lực để nước thấm qua;

12

TCVN 10457:2014
ISO 17231:2006

Da - Phép thử cơ lý - Xác định khả năng chống thấm nước của da quần áo;

13

TCVN 10458:2014
ISO 17232:2006

Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nhiệt của da láng;

14

TCVN 10459:2014
ISO 17233:2002

Da - Phép thử cơ lý - Xác định nhiệt độ rạn nứt lạnh của lớp phủ bề mặt;

15

TCVN 10460:2014
ISO 17236:2002

Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ giãn;

16

TCVN 10461:2014
ISO 23910:2007

Da - Phép thử cơ lý - Phép đo độ bền xé đường khâu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh